ЗА НАС

2020 - 2021

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ


  ЗАПОВЕД
№ 440/09.04.2021 г.
На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) – обн. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., […] изм. и доп. бр. 82 от 18.09.2020 г., чл. 31, ал. 1, т. 34 и ал. 2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн. ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г., в сила от 02.08.2019 г., изм. и доп. ДВ, бр. 101/27.11.2020 г.), във връзка с Раздел І., т. 1, подточки а), в), г) и т. 2, т. 3, т. 4 от Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 12.04.2021г. до 30.04.2021 г., при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО и чл. 7, ал. 6 от Наредба № 10/01.09.2020 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн. ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., […], изм. и доп., бр. 92 от 27.10.2020 г.) и решение на Педагогическия съвет – Протокол № 4/25.11.2020 г.
(за организиране на учебния процес - присъствено за 1 - 4 клас и в ОРЕС за 5 - 12 клас)
Пълният текст на заповедта - вижте тукОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ СЛЕД ПРОВЕРКА ОТ ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ
Протокол по класове във възходящ ред с резултатите на учениците в низходящ ред
Вижте информацията ТУК

 Отговори на задачите от Националното състезание "Европейско кенгуру",
проведено на 18.03.2021 г. за учениците от първи, втори, трети и четвърти клас
Вижте информацията ТУК


 АРХИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА "ОРЕС"

ЗАПОВЕД
№ 426/31.03.2021 г.
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка със: Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на цялата страна
(Считано от 01.04.2021г. до 11.04.2021г. всички ученици от паралелките I - XII клас преминават към ОРЕС)
(Пролетната ваканция за учениците от I - XI клас е от 03.04.2021 г. до 11.04.2021 г., а за XII клас е от 08.04.2021 г. до 11.04.2021 г.)

Пълният текст на заповедта -
вижте тук

  ЗАПОВЕД
РД-01-194/30.03.2021 г.
на МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, дм
На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административно-процесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор
(за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 1.04.2021 г. до 30.04.2021 г.)

Пълният текст на заповедта -
вижте тук

 ЗАПОВЕД.03.2021
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка със
Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на
временни противоепидемични мерки на територията на цялата страна
(Считано от 22.03.2021г. до 31.03.2021г. се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици от паралелките I - XII клас и преминаване към ОРЕС ...)

Пълният текст на заповедта -
вижте тук

 ЗАПОВЕД
№395/10.03.2021
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка със
Заповед № РД-09-3310/18.11.2020 г.  на Министъра на образованието и науката и
Заповед № РД-01-90/10.03.2021 г. на Директора на Регионална здравна инспекция - Плевен
(за организиране на учебния процес в ОРЕС за 5 - 12 клас)

Пълният текст на заповедта -
вижте тук
 

ЗАПОВЕД
№348/15.02.2021
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка със Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. 
на Министъра на здравеопазването за допълнение на
Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г., изм. и доп. със
Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. и
Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г.
Пълният текст на заповедта -
вижте тук

 ЗАПОВЕД
№263/29.01.2021
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка със: Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. и
 Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването,
Заповед № РД09-290/29.01.2021 г. и Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. на
Министъра на образованието и науката и
Решение на Педагогическия съвет - Протокол №6/21.01.2021 г.
Пълният текст на заповедта -
вижте тук

 ЗАПОВЕД №210/22.12.2020
ЗА ПЕРИОДА 04.01.2021 – до второ нареждане
1. От 04.01.2021 г. се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците
от паралелките І – ІV клас. Занятията да се провеждат при стриктно спазване на разпоредбите в утвърдените от директора Правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 в СУ „Пейо Яворов“, Плевен.
2. Ученици от паралелките V - ХІІ клас продължават да учат в условията на
обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) до второ нареждане.
Пълният текст на заповедта -
вижте тук

ЗАПОВЕД
ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС)
ЗА ПЕРИОДА 30.11.2020 – 21.12.2020 г.
Пълният текст на заповедта -
вижте тук

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЗА ПЕРИОДА 23.11.2020 – 23.12.2020г.
Във връзка със Заповед № РД 09-3158/11.11.2020 г. на министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01-275/13.11.2020 г. на директора на РЗИ - Плевен, и решение на Педагогическия съвет – Протокол № 3/20.11.2020 г., за редуване на учениците за присъствие в училище от 23.11.2020 г. до 23.12.2020 г. включително – с цел избягване на струпвания и предприемане на противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19 на училищно ниво
- вижте тук

ЗАПОВЕД ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ ОТ
V – ХІІ КЛАС В ПЕРИОДА 16.11.2020 – 22.11.2020 г. -
вижте тук

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ПАРАЛЕЛКИТЕ
V – ХІІ КЛАС В ПЕРИОДА 16.11.2020 – 22.11.2020 г. -
вижте тук

 "Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка - мнението на родителите"
   Уважаеми родители,
Институтът за изследвания в образованието и Асоциация Родители ви канят да дадете своето мнение относно организацията на учебния процес в училищата предвид ситуацията с Ковид-19 и предлагането на различни мерки как да се организира учебния процес. Мнението ви е изключително важно и ценно за нас. Данните от изследването ще бъдат внесени официално в МОН за подпомагане на процеса на вземане на решения с отчитане на гледните точки на всички заинтересовани страни.
Анкетата е напълно анонимна и няма да ви отнеме повече от 10 минути.
   С уважение,
   Екипите на Асоциация Родители и Институт за изследвания в образованието. -
посетете ТУК


ПРИЕМ в СУ "Пейо Яворов" след СЕДМИ КЛАС за 2021 - 2022 УЧЕБНА ГОДИНА
видеото се стартира с ляв клик върху екрана на плейъра или от стрелката "начало"

 


 


  Един от основните приоритети в нашата работа  ...  тук

  Уважаеми родители, за да имате точна информация за резултатите от учебния процес на вашите деца, ние въведохме от 15.09.2007 година   ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК
В крак с развитието на технологиите, от началото на учебната 2017/2018 ползваме нов електронен дневник, разработка на shkolo.bg. Този продукт дава многократно повече възможности за вашата информираност. За целта е нужно да се регистрирате на    като следвате HELP инструкцията ТУК.
ВАЖНО:

При нужда се свържете с класния ръководител на вашето дете.

Бързи инструкции и ПОМОЩ  за родители:
ВЪПРОСИ ЗА:

1 - Първо влизане - как да се регистрирам в SHKOLO.BG?
2 - Аз съм родител – при регистрация  телефонът ми не е разпознат


       

        Скъпи ученици, родители, колеги и служители, приятели,

        Имам удоволствието да Ви приветствам като Директор на СУ „Пейо Яворов” с добре дошли на нашия web-сайт.
        Всяко начало е трудно, но ние имаме амбицията да направим нашия сайт полезен за всички, ето защо иска ми се да вярвам, че нашите усилия ще срещнат вашето разбиране и подкрепа.
        Надяваме се на вашата активност - идеи, мнения и препоръки може да изпращате на нашия e-mail: su_yavorov_pl@mail.bg Вярваме, че всичко което публикуваме на него, ще Ви е от полза, ще имате на разположение актуална информация за нашата дейност.
        Тази година е важна за всички - за първокласниците, които с вълнения и притеснения ще прекрачат прага на новото училище. На тях пожелавам незабравими дни, успешно обучение и вяра в учителите, с които ще бъдат заедно! Поставете добро начало на вашето обучение, за да се радвате на добри плодове в края му.
        Вълнуваща е настоящата учебна година и за дванадесетокласниците. Те влизат за последна година в училище като ученици. Скъпи зрелостници, желая на всички вас успешно дипломиране и реализация по професията, която сте избрали.
        Скъпи ученици, лятото свърши, започват дълги дни, изпълнени с уроци, контролни, класни работи. Приемете ги като условие за проява на вашата воля и упоритост, на жаждата ви за нови знания. И бъдете спокойни – до вас са вашите учители. Пазете традициите на нашето училище, умножавайте успехите му, почитайте всеотдайността на своите преподаватели!

                                             Руси Русев - Директор на СУ "П. К. Яворов" – Плевен
 

 Галерия посветена на празника от 2021 г. - посетете ТУК

 "ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ"
нов иновативен учебен предмет от учебната 2020-2021 в нашето училище -
посетете ТУК

    ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ
В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ -
посетете ТУК

ГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ!
Предпазвайте себе си и околните от заболяване!
 - галерия тук

    
Презентация, изготвена и разпространена от
World Health Organization - тук


УЧЕНИЧЕСКИ ФИРМИ

За да посетите страницата на фирмата, кликнете върху нейното лого

2019
20
20

2019
20
20

2018
2019

2017
2018

2017
2018

2016
2017

2016
2017

2015
2016

2015
2016

2014
2015

2013
2014

2012
201
3

2011
201
2

2010
2011

2009
2010

2009
2010

2008
2009

НОВИНИ, ОБЯВИ, КОНКУРСИ

 26 МАРТ 2021 - ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО
Празникът на едно училище с установени традиции и предначертан път към бъдещето е личен празник на всеки от нас, а ние с гордост можем да се наречем достойни Яворовци. Ежегодно сцената на ДКТ „Иван Радоев“ се превръща в пиедестал на таланта, творческия гений и артистизма на нашите ученици, но днес светлините са угаснали и залата е празна ...
посетете галерия №113 На 22 март 2019 Яворовци отпразнуваха 50-годишен юбилей с грандиозен концерт-спектакъл "ТРАДИЦИЯ, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ" в залата на ...  виж Facebook и също галерия №112


 Помощни материали за работа с Microsoft Teams - тук


  

 В "Световната седмица на парите" учениците от 12 клас подготвиха и направиха презентации за някои от големите банки, опериращи в нашата страна. По този начин те демонстрираха знанията, получени в часовете по дисциплината "Пари, банки и финансови пазари", изучавана в рамките на профил "Предприемачески". Най-добрите презентации ви представяме тук:
   
   Банка ДСК, Ася Йорданова - 12б тук
      Прокредит банк, Алекс Александров - 12б
тук
      Райфайзенбанк, Силвер Стефанова -  12б тук


 Галерия посветена на празника от 2021 г. посетете ТУК


 


НАШИТЕ СИМВОЛИ


  Музиката и текста на химна са написани
през 2008г. от композитора
Юлиян Слабаков от град София

  Проектите за емблема  и  знаме на  СУ "Яворов"
са създадени през 2008г. от художника
Сашо Камбуров - преподавател в училището


                    ХИМН
       на СУ ”Пейо Яворов”

Ти даде ни мъдрост и сила,
за полет дари ни с крила,
с безкористна, братска закрила
и с дързост за смели дела!

Кръвта ти кипяща и млада
повлича ни в шеметен бяг!
Духът ти – разпалена клада
и вечно пулсиращ маяк!

   РЕФРЕН:
Училище, наше любимо,
под български, син небосвод,
пребъдвай във сплав неделима
с децата на своя народ!

Във класните стаи, на двора –
навсякъде живо си ти!
Превърна ни в мислещи хора
с красиви и смели мечти.

Усмихвай се, гледай далече,
през чистите детски очи!
Дори да сме литнали вече,
в теб, пак детски смях ще звъни!

   РЕФРЕН:
Училище, наше любимо,
под български, син небосвод,
пребъдвай във сплав неделима
с децата на своя народ!

Училище светло и ново
посяло във наште души
на Яворов чудното слово,
поклон най-дълбок приеми!

 
    Текстът на химна може да се изтегли от тук  формат doc   download
    Музикално изпълнение на училищния химн от Общински Хор "Гена Димитрова"-Плевен може да се изтегли от тук формат wma    download

ПРАЗНИЦИ

 


  
Официалните празници в Република България
    определени са от Кодекса на труда, член 154. Източник - www.parliament.bg/bg/24

Дата Официално име Бележки
1 януари Нова година
3 март Ден на Освобождението на България от османско иго - национален празник   още по темата
1 май Ден на труда и на международната работническа солидарност
6 май Гергьовден
Ден на храбростта и Българската армия
24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост  КИРИЛ И МЕТОДИЙ (БЪЛГАРСКИ ВСЕУЧИЛИЩЕН ХИМН написал Стоян Михайловски) пълен текст
 24 МАЙ   още по темата
6 септември Ден на Съединението на България  още по темата
22 септември Ден на Независимостта на България
1 ноември Ден на народните будители - неприсъствен за всички учебни заведения  още по темата
24 декември Бъдни вечер
25 и 26 декември Рождество Христово (Коледа)  
Велики петък, Велика събота и Великден неделя и понеделник, които в съответната година са определени за празнуването му датите в съответната година са определени за празнуването му

 Еднократни официални празници и почивни дни в Република България
Съгласно чл.154, ал.2 на Кодекса на труда, Министерският съвет може еднократно (за всяка отделна година) да обявява официални празнични и почивни дни и да размества останалите почивни дни. Това позволява например да се сливат почивни дни разделяни от само един работен ден и преместването на този работен ден на друга дата (за отработване).
 

ИСТОРИЯ


 


   Училище "Пейо Яворов" е открито през есента на 1969 година като основно.
През учебната 1981/1982 година е извършен прием на ученици за IX клас и то става средно училище.
     Добрата материална база и квалифицираните учителски кадри осигуряват високоефективен учебно-възпитателен процес. Свидетелство за това е фактът, че над 60% от завършилите училището постъпват във ВУЗ.
     В училището има изградени спортни секции по хандбал, волейбол, баскетбол, футбол и лека атлетика.
    Традиция е организирането на изложби, конкурси, спортни съревнования и екскурзии в страната и чужбина.

             

Виртуална разходка из училището можете да направите от тук

ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРИ


 


Вилма Великова - учебна дейност
Веселин Йотков - ПДАСД

КОНТАКТ С НАС


 


АДРЕС

СУ "Пейо Яворов"
ж.к. "Сторгозия"
гр. Плевен  5802
(начална спирка на тролейбуси с номера 31, 33, 8, 13 и №1)

ТЕЛЕФОНИ

064/850 567 - директор
064/850 667 - пом. директор
064/850 567 - факс

e-MAIL      su_yavorov_pl@mail.bg

КАРТА


 


гр. Плевен   ж.к."Сторгозия"  СУ "Пейо Крачолов Яворов"


 

БЛАГОДАРНОСТ


Валентин Митков


WEB    ре-ДИЗАЙН и
ПОДДРЪЖКА - Сашо Камбуров - 2005 година

WEB - ДИЗАЙН - Валентин Митков (поклон пред паметта му!) & Сашо Камбуров - 1999-2000 г

СПОНСОРИ

Този сайт в първоначалният си вариант е създаден през 2000 г. с подкрепата на нашите спонсори.
Ако желаете и вие да сте сред тях, съобщете ни.

ЕТ "МИКИ" - президент Малинка Данчева
Кафе-аперитив "Централ",
Кафе "Интим", Магазин "Елегант", Магазин за хранителни стоки "Добър избор" с.Брест - Плевен

"Електрик 90" - президент Борис Георгиев
Фирма за заваръчна техника, сервиз и консумативи - Плевен