УЧЕБЕН ПРОЦЕС

В тази секция са поместени материали за:

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ПРЕЗ ЯНУАРСКАТА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

  ИНФОРМАЦИЯ за 7 и 10 клас за явяване на НВО по желание

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ ЗА ВТОРИ СРОК

СПИСЪЦИ С УЧЕБНИЦИ ПО КЛАСОВЕ (VІІІ-ХІІ) ЗА 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК за юнска изпитна сесия

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - ХII КЛАС, сесия август - септември 2020

 ГРАФИК - сесия май за СФО 12 КЛАС

 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НВО В КРАЯ НА VII КЛАС и В КРАЯ НА Х КЛАС

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

 РЕЗУЛТАТИ от ОБЛАСТЕН КРЪГ и ДОПУСНАТИ на НАЦИОНАЛЕН КРЪГ
на ОЛИМПИАДАТА ПО БЗО 2019-2020 Г.

 РЕЗУЛТАТИ от ОБЛАСТЕН КРЪГ и ДОПУСНАТИ на НАЦИОНАЛЕН КРЪГ
на ОЛИМПИАДАТА ПО ХООС 2019-2020 Г.
 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА ІV КЛАС

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА Х КЛАС  

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ В КРАЯ НА ХII КЛАС

    ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЯНУАРСКАТА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

  АМЕРИКАНСКАТА ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ”

  ЗА ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

  УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПО НЯКОИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА
ПРЕЗ ЯНУАРСКАТА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


  
  Файл с информация: изтегли от ТУК

  ИНФОРМАЦИЯ за 7 и 10 клас за явяване на НВО по желание 2020-2021

 


       Уважаеми родители на ученици от VII и X клас,
       Уважаеми седмокласници и десетокласници,

     Съгласно Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, седмокласниците имат право да се явят по свое желание на национално външно оценяване по английски език, а учениците от десети клас – на национално външно оценяване по английски език и/или по информационни технологии за оценяване на дигиталните компетентности.
      Срокът за подаване на заявления за явяване на национално външно оценяване по желание на ученика е в периода 15 – 19 февруари 2021 година.
       Напомнямe Ви, че това национално външно оценяване не е задължително и заявления трябва да подадат само учениците, които желаят за се явят на него.
Ако искате да участвате в национално външно оценяване по желание, попълнете и подпишете заявление по образец и го подайте в канцеларията на ЗАС/касиера или изпратете сканирано копие на електронната поща на училищетo su_yavorov_pl@abv.bg

     Публикуваме образци на документи:

     Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас – word, pdf;

  
  Файлове с информация: формат docx на Word изтегли от ТУК, формат PDF изтегли от ТУК

     Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас – word, pdf;

  
  Файлове с информация: формат docx на Word изтегли от ТУК, формат PDF изтегли от ТУК

    Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас – word, pdf.

  
  Файлове с информация: формат docx на Word изтегли от ТУК, формат PDF изтегли от ТУК
 

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ

 

 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНСУЛТАЦИИ ПРЕЗ ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020 - 2021 година.

  
  Файл с информация: изтегли от ТУК

СПИСЪЦИ С УЧЕБНИЦИ ПО КЛАСОВЕ (VІІІ-ХІІ) ЗА 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА


 


 Учебници за ОСМИ КЛАС - ПРОФИЛ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - класен р-л Цветелина Захариева-Димитрова
изтеглете от тук файл в pdf формат

 Учебници за ДЕВЕТИ КЛАС - ПРОФИЛ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - класен р-л Георги Кръстев
изтеглете от тук файл в pdf формат

 Учебници за ДЕСЕТИ КЛАС - ПРОФИЛ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - класен р-л Валентина Христова
изтеглете от тук файл в pdf формат

Списъкът с учебници за ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС - ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ” С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК - класен р-л Любимка Бузева, ще бъде публикуван след 6 септември 2020
изтеглете от тук файл в pdf формат

Учебници за ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС - ПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА след VІІ клас „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС” - класен р-л Жени Костова  (12а клас)
изтеглете от тук файл в pdf формат

  Учебници за ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС - ПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС” след VІІІ клас - класен р-л МАРИНЕЛА ПЕТРОВА (12б клас)
изтеглете от тук файл в pdf формат

ГРАФИК за юлска изпитна сесия

 

  ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити по учебните предмети през юлската изпитна сесия на учебната 2019/2020 година на ученици в дневна и самостоятелна форма на обучение

  
  Файл с информация:
изтегли от ТУК

 ГРАФИК за юнска изпитна сесия

 

  ГРАФИК за провеждане на изпитите за определяне на годишни оценки по учебните предмети през юнската изпитна сесия на учебната 2019/2020 година
на ученици в дневна, комбинирана и самостоятелна форма на обучение


  
  Файл с информация:
изтегли от ТУК

  ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - ХII КЛАС, сесия август-септември 2020

ВАЖНО!

      Зрелостниците, неуспешно положили или неявили се на ДЗИ сесия май-юни на учебната 2019/2020 г. , от 01.07.2020 г. до 21.07.2020 г., следва да подадат в канцеларията на училището заявление за допускане до държавни зрелостни изпити сесия август-септември на учебната 2019/2020 г. Всички зрелостници следва да спазват графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ, сесия август-септември през учебната 2019/2020 г., утвърден със заповед №РД09-2150/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, изменена със Заповед №РД09-919/05.05.2020 г. и заповед №РД09-1359/19.06.2020 г. на министъра на образованието и науката.
      Изпълняват се следните стъпки:
            1. Заявлението се изтегля и отпечатва;
            2. Заявлението се попълва и подписва с химикалка от зрелостника;
            3. Заявлението се сканира и изпраща на електронната поща на училището:
                su_yavorov_pl@mail.bg

 


ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до ДЗИ съгласно "Правила за информационна сигурност при провеждането на ДЗИ"


   ЗАПОВЕД № РД09-2150/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити


    ЗАПОВЕД № РД09-919/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката за изменение на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити - ЗАМЕНЯМ Заповед № РД09-2150 от 27.08.2019 г., ... Изменям т. 1 „Дати за провеждане държавните зрелостни изпити“ и Изменям точка 2 „График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019 – 2020 година“ ... за сесия май-юни


   ЗАПОВЕД № РД09-1359/19.06.2020 г. на Министъра на образованието и науката за изменение на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити - ИЗМЕНЯМ Заповед № РД09-2150/ 27.08.2019 г., изменена със Заповед №РД09-919/05.05.2020 г., както следва: 1. Изменям т. 2 „График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019 – 2020 година“, като за сесия август- септември определям нови дати ...


      СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ИЗПИТНИТЕ ЗАЛИ ПО ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ - информация от сайта на МОТ - тук

     ЗАПОВЕДИ И НАРЕДБИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЗИ за учебната 2019/2020 година (сайт на МОН www.mon.bg) - тук

          
НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити Отменена с Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - (Oбн. в ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.) НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. продължава да се прилага през учебната 2016 - 2017 г., учебната 2017 - 2018 г., учебната 2018 - 2019 г., учебната 2019 - 2020 г. и през учебната 2020 - 2021 г. за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО

          
НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)

    
РЕШЕНИЯТА НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ОТНОСНО ПРИЗНАВАНЕТО НА ОЦЕНКИТЕ ОТ ДЗИ В КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ ПРЕЗ 2020 г.  - информация от сайта на МОТ - тук

     ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО ГОДИНИ - информация от сайта на МОТ - тук
  

 ГРАФИК - сесия май за СФО 12 КЛАС

 

  ГРАФИК за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка по учебните предмети от задължителната подготовка (ЗП), задължителноизбираемата подготовка (ЗИП) и задължителноизбираемата профилирана подготовка (ЗИП ПП) от училищния учебен план за ХІІ клас на профил „Технологичен“, „Предприемачество и бизнес“, с прием след завършено основно образование, през изпитна сесия май на учебната 2019/2020 година на ученици в ХІІ клас, самостоятелна форма на обучение № Учебен предмет от УУП за ХІІ клас, вид подготовка Форма на из-пита Дата

  
  Файл с информация:
изтегли от ТУК

 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НВО В КРАЯ НА VII КЛАС и В КРАЯ НА Х КЛАС

 

   НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VІІ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
     Всеки ученик от VІІ клас по свое желание може да положи изпит по учебния предмет чужд език, изучаван в задължителните учебни часове.
     За целта в срок до 10.04.2020 г. следва да подаде заявление по образец – попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника, сканирано и изпратено на електронната поща на училището su_yavorov_pl@mail.mon.bg

  
  З
аявление чужд език НВО-7: изтегли от ТУК

   НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА Х КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
     Всеки ученик по свое желание може да положи изпит по учебния предмет чужд език, изучаван в задължителните учебни часове, и/или по учебния предмет информационни технологии.
     За целта в срок до 10.04.2020 г. следва да подаде заявление по образец – попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника, сканирано и изпратено на електронната поща на училището su_yavorov_pl@mail.mon.bg

  
  Заявление информационни технологии НВО-10:
изтегли от ТУК
  
  заявление чужд език НВО-10:
изтегли от ТУК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА - март 2020

      Във връзка с приетото от Народното събрание на Република България решение за обявяване на извънредно положение за борба с коронавируса COVID-19, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с която се прекратяват учебните занятия на територията на страната до 29 март 2020 г. и заповед на директора за провеждане на дистанционно обучение:

      Уважаеми ученици,
От понеделник, 16 март 2020 година, ще имате достъп до всички учебни материали за деня съгласно учебната програма за втория срок. Материалите ще бъдат публикувани в групите на паралелките І – ХІІ клас във Фейсбук и/или в електронната система „ШКОЛО.БГ“. Там ще бъдат прикачени файлове или връзки към разработки на уроци по темата за деня. Ще ви бъдат възлагани групови или индивидуални задачи за изпълнение и оценяване със съответния срок за това.
      Учебните часове ще стартират в 09.30 часа, съгласно график. Времетраенето им ще бъде 20 минути за учениците от паралелките І - ІV клас и 30 минути за учениците от V до ХІІ клас, с 10 минутни междучасия и едно голямо след втория учебен час – от 20 минути. В рамките на това време ще може да се свързвате с Вашия учител по съответния предмет, да задавате своите въпроси или да давате отговори на поставени задачи.

      Уважаеми родители,
Вие може да следите дистанционното обучение на Вашите деца и да участвате в процеса на контролиране изпълнението на поставените им от учителите задачи. Ще се радваме да бъдете така необходимата връзка между нас, учителите, и Вашите деца.

      Учебните часове за всички класове започват в 9:30 часа и завършват съгласно седмичното разписание по следния график на учебните часове:


Подробна информация  за учениците и родителите има във файла ТУК

 РЕЗУЛТАТИ
от
ОБЛАСТЕН КРЪГ и ДОПУСНАТИ на НАЦИОНАЛЕН  КРЪГ на ОЛИМПИАДАТА ПО БЗО 2019-2020 Г.

 

  П Р О Т О К О Л №2 за резултатите от Областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, проведена на 23.02.2020 година в област ПЛЕВЕН по състезателни групи - вижте ТУК

  П Р О Т О К О Л от арбитрирането на писмените работи на учениците от Областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование и за допускане до участие в Националния кръг на олимпиадата за учебната 2019/2020 година файл в pdf формат - изтеглете от тук

  П Р О Т О К О Л от арбитрирането на писмените работи на учениците от Областния кръг на олимпиадата по БЗО от всички населени места в България за допускане до участие в Националния кръг на олимпиадата за учебната 2019/2020 година - вижте ТУК

 РЕЗУЛТАТИ
от
ОБЛАСТЕН КРЪГ и ДОПУСНАТИ на НАЦИОНАЛЕН КРЪГ на ОЛИМПИАДАТА ПО ХООС 2019-2020 Г.

 

  Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по ХООС 2019-2020 г файл в pdf формат - изтеглете от тук

  Информация за класираните ученици участвали в олимпиади и състезания за учебната 2019/2020 година - страница на МОН

  Протокол с допуснатите ученици до национален кръг на LII олимпиада по химия от сайта на МОН (публ. 09.03.2020 г.) - вижте ТУК

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА ІV КЛАС

 


 НВО В КРАЯ НА ІV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ
Подробна информация  за учениците и родителите относно НВО - 4 клас има във файла ТУК


   І. НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ, НАЧАЛЕН ЧАС: 27 май, 10.00 часа
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 60 минути, за ученици със СОП допълнително време – до 30 мин.
ФОРМАТ НА ИЗПИТА: тест от три части, всяка от които съдържа различен брой задачи, обвързани с конкретен текст.
   1) Диктовка и езикови задачи с избираем отговор
   2) Текст за четене с разбиране и тестови задачи към него - с избираем и със свободен отговор
   3) Речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор

  
  ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА НВО ПО БЕЛ: www.mon.bg/upload/20282/Model-BEL_310719.pdf

   ІІ. НВО ПО МАТЕМАТИКА
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ, НАЧАЛЕН ЧАС: 28 май, 10.00 часа
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 60 минути, за ученици със СОП допълнително време – до 30 мин.
ФОРМАТ НА ИЗПИТА: тест от 25 задачи

  
  ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА НВО ПО МАТЕМАТИКА: www.mon.bg/upload/20283/Model-math_310719.pdf
 

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС

 


 НВО В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ
Подробна информация  за учениците и родителите относно НВО -
7 клас има във файла ТУК


   І. НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ, НАЧАЛЕН ЧАС: 9 юни, 09.00 часа
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
За част 1: 60 минути, за ученици със СОП допълнително време – до 30 минути;
За част 2: 90 минути, за ученици със СОП допълнително време – до 50 минути.
ФОРМАТ НА ИЗПИТА: тест от 25 задачи

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: Системата от задачи по български език се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от V до VII клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас включително.
  
  ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА НВО ПО БЕЛ: www.mon.bg/upload/20573/7class-BEL-2020.pdf  

   ІІ. НВО ПО МАТЕМАТИКА
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ, НАЧАЛЕН ЧАС: 11 юни, 09.00 часа
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
За част 1: 60 минути, за ученици със СОП допълнително време – до 30 минути;
За част 2: 90 минути, за ученици със СОП допълнително време – до 50 минути.
ФОРМАТ НА ИЗПИТА: тест от 23 задачи

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: Системата от задачи по математика се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от V до VII клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас включително. 
  
  ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА НВО ПО МАТЕМАТИКА: www.mon.bg/upload/20574/7class-math2020.pdf  

   ІІІ. НВО ПО ЧУЖД ЕЗИК (по желание на ученика)
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ, НАЧАЛЕН ЧАС: 17 юни, 09.00 часа
ФОРМАТ НА ИЗПИТА: Обект на измерването в тестовете по чужди езици е комуникативната компетентност на учениците на езиково равнище А2 на Общата европейска езикова рамка.
Компонентите на тестовете се основават на трите езикови умения: четене, слушане и писане.
Езиковите компетентности се проверяват чрез различни видове задачи: задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор и една задача за създаване на писмен текст.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ УЧЕНИКА ЗА ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО ЧУЖД ЕЗИК - по образец: в периода 6 – 8 април 2020 г.
  
  ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА НВО ПО ЧУЖД ЕЗИК: www.mon.bg/upload/20575/7class-ChE-2020.pdf  
 

 

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА X КЛАС

 


 НВО В КРАЯ НА X КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ
Подробна информация  за учениците и родителите относно НВО -
10 клас има във файла ТУК


   І. НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ, НАЧАЛЕН ЧАС: 9 юни, 08.00 часа
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 90 минути, за ученици със СОП допълнително време – до 30 мин.
ФОРМАТ НА ИЗПИТА: тест от 23 задачи
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: задачите са съобразно учебните програми за VIII клас, за IX клас и за X клас.
  
  ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА НВО ПО БЕЛ: www.mon.bg/upload/20576/10class-BEL-2020.pdf

   ІІ. НВО ПО МАТЕМАТИКА
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ, НАЧАЛЕН ЧАС: 11 юни, 08.00 часа
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 90 минути, за ученици със СОП допълнително време – до 30 мин.
ФОРМАТ НА ИЗПИТА: тест от 17 задачи

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: Системата от задачи по математика се определя от задължителното учебно съдържание съгласно утвърдените учебни програми по математика от VIII до X клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до X клас включително.
  
  ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА НВО ПО МАТЕМАТИКА: www.mon.bg/upload/20577/10class-math2020.pdf

   ІІІ. НВО ПО ЧУЖД ЕЗИК (по желание на ученика)
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ, НАЧАЛЕН ЧАС: 17 юни, 08.00 часа
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 90 минути, за ученици със СОП допълнително време – до 30 мин.
ФОРМАТ НА ИЗПИТА: Обект на измерването в тестовете по чужди езици е комуникативната компетентност на учениците на езиково равнище А1, А2 и В1 на Общата европейска езикова рамка.
   Компонентите на тестовете се основават на четирите езикови умения: четене, слушане, писане и говорене.
   Езиковите компетентности се проверяват чрез различни видове задачи: задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор, задачи за създаване на писмен текст и задачи за говорене.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ УЧЕНИКА ЗА ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО ЧУЖД ЕЗИК - по образец: в периода 6 – 8 април 2020 г.

  
  ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА НВО ПО ЧУЖД ЕЗИК: www.mon.bg/upload/20578/10class-ChE-2020.pdf  
 

   IV. НВО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ (по желание на ученика)
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: по график в периода 15 – 19 юни 2020 година
ФОРМАТ НА ИЗПИТА: решаване на тест (Модул 1) за 30 минути и решаване на практическа задача (Модул 2) – 60 минути. За оценяването се използвана софтуерна система, която генерира автоматично, на случаен принцип варианти на тестовите задачи и на практическата задача.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ УЧЕНИКА ЗА ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ - по образец: в периода 6 – 8 април 2020 г.

  
  ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА НВО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ: www.mon.bg/upload/20579/10class-Dig-2020.pdf 
 

 ГРАФИК
НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЯНУАРСКАТА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

  ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ - ЯНУАРСКАТА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА изтеглете от тук файл в pdf формат

 

ОТ УЧЕБНАТА 2006-2007 ГОДИНА В УЧИЛИЩЕТО Е РАЗКРИТ ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС”
с прием след завършен осми клас

ОТ УЧЕБНАТА 2012-2013 ГОДИНА В УЧИЛИЩЕТО Е РАЗКРИТ ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС”
с интензивно изучаване на чужд език – 18 часа седмично с прием след завършен седми клас

ОТ УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА Е РАЗКРИТ ПРОФИЛ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ
с интензивно изучаване на чужд език (НЕ) – 18 часа седмично с прием след завършен седми клас

АМЕРИКАНСКАТА ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ”,
НАШ ПАРТНЬОР В ОБУЧЕНИЕТО ПО „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС”


Джуниър Ачийвмънт е най-старата и най-бързо развиваща се организация в света, която е изградена и се развива на основата на партньорство между бизнеса и образованието. Създадена в САЩ през 1919 г., сега Джуниър Ачийвмънт има 156 офиса на територията на САЩ, а също така помага на ученици от близо 100 страни от цял свят да се запознаят с икономиката и бизнеса.
Като цяло, Джуниър Ачийвмънт достига до приблизително 6,6 млн. ученици в целия свят. Програмите проследяват цялостното съзряване на младите хора - от предучилищна възраст до следването им. В началното училище, JA програмите учат децата как могат да влияят на света около себе си, като отделни индивиди, служители и потребители.
В прогимназиалните и гимназиални класове, курсовете на Джуниър Ачийвмънт развиват у учениците знания и умения, с които те се превръщат в икономически грамотни и обществено отговорни личности. Тези качества са гаранция за добрата им реализация на все по- конкурентния пазар на труда и стоят в основата на превръщането на част от тези млади хора в успешни бизнес лидери и предприемачи.
Джуниър Ачийвмънт България, регистрирана като неправителствена организация на 5 Февруари 1997 г., е член на Junior Achievement Worldwide (JAW), САЩ и Junior Achievement – Young Enterprise (JA-YE), Европа.
Джуниър Ачийвмънт България предоставя на младите хора в България иновативни методи на обучение, чрез които да разберат същността на пазарната икономика и бизнеса. Въвежда и развива предприемачески и икономически учебни програми и подготвя преподавателите и учениците, докато нейните партньори от корпоративния сектор осигуряват финансовата подкрепа и доброволните бизнес консултанти за класните стаи на Джуниър Ачийвмънт.

    ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
   Предприемачеството е една от осемте компетенции на европееца, обявени от Европейския съюз. В отговор на настъпилите промени в икономиката и социалната среда на бизнеса в национален и международен план и след присъединяването на България в ЕС интересът и необходимостта от обучение по предприемачество в учебните заведения е все по-голям. 
   СОУ „Пейо Яворов” Плевен, усещайки пулса на времето въведе от 2006/2007 г. профилирана подготовка по предприемачество и бизнес. През настоящата учебна 2007/2008 г. отново беше осъществен успешен прием в ІХ клас, като бяха приети 26 ученика. Учебният план и учебните програми за обучение в профил „Предприемачество и бизнес” са разработени от Американската фондация „Джуниър Ачийвмънт България”, съвместно с МОН. Курсът на обучение е 4 годишен. Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в България, с ценностите на свободната стопанска инициатива. Обучението съдейства за развитие и утвърждаване на лични, морални и лидерски качества у подрастващите.
 
   Чрез комбинация от теория, компютърна симулация (виртуално предприятие) и практически занимания (учебна компания), учениците придобиват знания и умения, необходими за всеки икономически компетентен гражданин, потребител, работник или предприемач. Учениците имат възможност за самостоятелна работа и работа с различни източници на информация (учебници, учебни помагала, мултимедийни продукти), както и да участват в национални и международни конкурси – „Млад предприемач”, „Мениджър за един ден”, „Виртуално предприятие”, „Банките в действие”, „Учебна компания” и др.

   ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
   Сферите на реализация на завършилите профил „Предприемачество и бизнес” са:
   -  Стартиране на собствен бизнес (най-инициативните ученици, благодарение на практическата насоченост на учебния план, могат да го направят още след завършване на обучението си).
   -  Реализация като вътрешно-фирмени (корпоративни) предприемачи в съществуващите по-големи фирми, работейки най-често в направления като: маркетинг, иновации, човешки ресурси, финанси и др.
   -  Работа в малки и средни фирми като многофункционални специалисти, които след натрупването на определен опит също могат да поемат по пътя на собствения бизнес.
   -  Работа в общини, съвет и кметства по дейности, свързани с бизнеса, както и в структури на гражданското общество.
   -  След завършване на обучението, учениците могат да продължат обучението си във ВУЗ по икономически специалности, където да задълбочат знанията и уменията си в конкретно избрана област, формирайки своето личностно и професионално развитие.

   ОЩЕ ЗА „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ”
   „Джуниър Ачийвмънт” е най старата, най-голямата и най-бързо развиващата се организация с идеална цел, която работи в областта на икономическото образование. Основана е в САЩ през 1919 г., Джуниър Ачийвмънт е достигнала до повече от 70 милиона младежи. Само през настоящата академична година 7 милиона ученици в 300 хил. класа, 220 хил. доброволци в 97 държави участват в курсовете и програмите на Джуниър Ачийвмънт.
   Джуниър Ачийвмънт България е основана през 1997 г., Джуниър Ачийвмънт България е член на организацията
Junior Achievement Worldwide (JAW) и нейното регионално подразделение Junior Achievement Young Enterprise Europe (JA-YE). Джуниър Ачийвмънт е водеща организация с най-дълга традиция в предлагането на съвременни програми по бизнес, икономика и развитие на предприемаческия дух чрез образователни и практически дейности по икономическа и финансова грамотност, бизнес умения, лидерство и стратегии за успех.
   Стартирала с 10 пилотни класа, днес Джуниър Ачийвмънт България предлага 23 образователни курса и бизнес програми и има над 12 хил. ученици в цяла България. Програмите на Джуниър Ачийвмънт се преподават от 358 учители в 220 училища от 95 града през академичната 2005-2006 г. От 1997 г., насам повече от 32 хил. ученици, 410 ученически компании и 130 бизнес консултанти са участвали в дейностите на Джуниър Ачийвмънт България.
   Мисията на Джуниър Ачийвмънт България е да образова и вдъхновява младите хора да ценят свободната инициатива, бизнеса и икономиката, за да подобрят качеството на живота си.

   ОБУЧЕНИЕТО

   В VIIІ клас учениците изучават интензивно чужд език – 18 часа седмично. Обучението съчетава усвояване на два чужди езика (по избор на ученика)
/
това е информация отнасяща се само за паралелката след завършен седми клас/

    В ІХ клас учениците изучават профилиран предмет Пазарна икономика.
   Получените теоретични знания и технологии им позволяват да възприемат основните икономически понятия и процеси, влагайки реално съдържание в тях. Основните проблемни области, които се третират по предмета конкретизират икономическите процеси и изясняват как обществата организират своята икономика, като се отчитат различията при отделните икономически системи. Чрез прилагане на симулационни и интерактивни методи, учениците развиват личните си качества и интереси, имат възможност чрез конкретни практически упражнения да придобият икономически и мениджърски умения.
   В Х клас учениците изучават профилирани предмети: Пазарна икономика, География и световна търговия и Информационни технологии.
 - Дисциплината Пазарна икономика продължава от ІХ клас. В Х клас се запознават по-подробно с микроикономиката (икономика на предприятието) и съставят бизнес проект – бизнес план на предприятие. Чрез комбинация от теория, компютърна симулация по мениджмънт и икономика (Виртуално предприятие) и практически занимания учениците получават икономически знания и култура по предприемачество и мениджмънт на фирмата.
 - Обучението по География и световна търговия улеснява учениците да оценят връзката ни с други народи и култури, посредством пазара и инвестициите, посредством търговията; да разберат ценността на международната търговия, световните модели за предприемачество и джойнт венчер и практически умения, необходими за участие в глобалната икономика.
   В ХІ клас – Изучавани предмети: Предприемачество, Маркетинг и реклама.
 - Предприемачество – учениците организират фирма „Учебна компания”, която регистрират в офиса на Джуниър Ачийвмънт България, работят съобразно с изискванията на Устава и в рамките на една учебна година. Избират свои мениджърски екип, набират начален капитал чрез продажба на акции, избират, разработват и организират производство на продукт или услуга, който рекламират и извършват успешни продажби. В края на учебната година извършват ликвидация на фирмата, като разпределят печалбата под формата на дивиденти.
 - Маркетинг и реклама – Обучението по предмета помага на учениците да определят и разбират кои са основните направления в маркетинговата дейност и изясняват как фирмите определят своя целеви пазар и какви целенасочени мероприятия се организират, за да постигнат своите цели. Чрез конкретни практически упражнения, свързани с извършването на маркетингови проучвания на потребители, конкуренти; разработване на анкетни карти и анкетиране, разработване на рекламни послания и маркетингови планове, учениците развиват личните си качества и интереси, придобиват мениджърски умения.
   В ХІІ клас – Изучавани предмети: Предприемачество, Маркетинг и реклама, Счетоводство на предприятието и Пари, банки и финансови пазари.
- Чрез обучението по „Предприемачество” учениците се запознават със същността на предприемачеството и предприемаческия процес, усвояват особеностите на съвременния мениджмънт, неговата роля и значение, анализират идеи за нов бизнес, работят в екип, участват в създаването на мениджърски проекти.
- Изучаването на дисциплината „Маркетинг и реклама” в 12-ти клас е логическо продължение на курса от 11-ти клас. Чрез този курс на обучение учениците придобиват умения за организиране и провеждане на маркетингови изследвания с цел разработване на маркетингова стратегия. Изяснява се ролята на етиката в бизнеса.
- Обучението по „Счетоводство на предприятието” включва задълбочена подготовка по счетоводство, съобразно принципните постановки на Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти, работа с първичните счетоводни документи.
- В програмата „Пари, банки и финансови пазари” се изучават теми и въпроси от банково-финансовата сфера, нейните елементи, звена и структури, както и начините и методите на нейния мениджмънт.

ЗА ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ


 
а

 
   ЗА ДЕЦАТА СЪС СОП
    В приобщаващото училище водеща е идеята, че трябва да има условия, които да предполагат удовлетворяване на потребностите на всички деца от емоционален контакт, загриженост и любов. В СУ „Пейо Яворов“ всички ученици са подкрепени, имат възможности да се развиват и да се чувстват щастливи. От тази учебна година в училището има Екип за подкрепа за личностно развитие. Нещо ново е и това, че специалистите –логопед, психолог и ресурсен учител дават консултации по предварително подадено заявление от родител до директора на училището.
     През учебната 2017/2018 година се обучават 12 ученици със СОП. Те са с различни обучителни и адаптивни проблеми. Училището разполага с добре оборудван ресурсен кабинет.
     Пълната екипност в действията на всички, отзивчивостта към проблемите на всяко семейство, преодоляване на страховете, използването на уникалните силни страни води до постигането на действително добри резултати.
    За нас преподаването е много повече от предаване на знания, то е вдъхновяване за промяна.

        

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПО НЯКОИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИБългарски език и литература

  Пейо Яворов - Биографични бележки
  Пейо Яворов - поезия.
                                  #
Две хубави очи
                                  # Арменци
                                  # Градушка
                                  # Хайдушки песни
                                  # На нивата
                                  # Песен на песента ми
                                  # Родина
                                  # В часа на синята мъгла
                                  # Заточеници

  КАК СЕ ПИШЕ СЪЧИНЕНИЕ РАЗСЪЖДЕНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕН ПРОБЛЕМ тук
  Стоян Михайловски - Биографични бележки тук 
  Енциклопедичен речник на литературните термини тук    download
  Списък с препоръчителна литература за прочит - по класове тук downloadМатематика

ИНТЕРЕСНИ ОСОБЕНОСТИ НА ЧИСЛАТА И НА АРИТМЕТИЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ
Развитие на понятието числоИстория

  Книжнина и документи. Портрети на исторически личности. Исторически и свети места за българите
  Именник на Българските ханове

 География

  Страните членки на ЕС  
  Културни и природни паметници на ЮНЕСКО в България

 Информатика

Централен процесор Общо описание, Същност и предназначение, Съставни части, Честота на процесора, Как работи един процесор, Бързодействие, Кеш

DOS - Дискова операционна система  downloadИзобразително изкуство

Рисувай с мен - виртуален урок - тема: "РИСУНКА С МОЛИВИ, ПАСТЕЛ И МОНЕТА"
Рисувай с мен - виртуален урок - тема: "РИСУВАНЕ С ПАСТЕЛ И ВОДНИ БОИ"
Рисувай с мен - виртуален урок - тема: "ЗАМЪК ОТ ПАПИЕ-МАШЕ"