УЧЕБЕН ПРОЦЕС

В тази секция са поместени материали за:

 РЕЙТИНГ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 ГОДИНА

  УЧЕБЕН ПРОЦЕС В УСЛОВИЯ НА ОРЕС

ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ИЗПИТНИ СЕСИИ, НВО-4 КЛАС, НВО-7 КЛАС, НВО-10 КЛАС, ДЗИ 12 КЛАС

  АМЕРИКАНСКАТА ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ”

  ЗА ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

  УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПО НЯКОИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ


РЕЙТИНГ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 ГОДИНА

УЧЕБЕН ПРОЦЕС В УСЛОВИЯ НА ОРЕС


ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19


ИЗПИТНИ СЕСИИ, НВО-4 КЛАС, НВО-7 КЛАС, НВО-10 КЛАС, ДЗИ 12 КЛАС


ОТ УЧЕБНАТА 2006-2007 ГОДИНА В УЧИЛИЩЕТО Е РАЗКРИТ ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС”
с прием след завършен осми клас

ОТ УЧЕБНАТА 2012-2013 ГОДИНА В УЧИЛИЩЕТО Е РАЗКРИТ ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС”
с интензивно изучаване на чужд език – 18 часа седмично с прием след завършен седми клас

ОТ УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА Е РАЗКРИТ ПРОФИЛ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ
с интензивно изучаване на чужд език (НЕ) – 18 часа седмично с прием след завършен седми клас

АМЕРИКАНСКАТА ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ”,
НАШ ПАРТНЬОР В ОБУЧЕНИЕТО ПО „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС”


Джуниър Ачийвмънт е най-старата и най-бързо развиваща се организация в света, която е изградена и се развива на основата на партньорство между бизнеса и образованието. Създадена в САЩ през 1919 г., сега Джуниър Ачийвмънт има 156 офиса на територията на САЩ, а също така помага на ученици от близо 100 страни от цял свят да се запознаят с икономиката и бизнеса.
Като цяло, Джуниър Ачийвмънт достига до приблизително 6,6 млн. ученици в целия свят. Програмите проследяват цялостното съзряване на младите хора - от предучилищна възраст до следването им. В началното училище, JA програмите учат децата как могат да влияят на света около себе си, като отделни индивиди, служители и потребители.
В прогимназиалните и гимназиални класове, курсовете на Джуниър Ачийвмънт развиват у учениците знания и умения, с които те се превръщат в икономически грамотни и обществено отговорни личности. Тези качества са гаранция за добрата им реализация на все по- конкурентния пазар на труда и стоят в основата на превръщането на част от тези млади хора в успешни бизнес лидери и предприемачи.
Джуниър Ачийвмънт България, регистрирана като неправителствена организация на 5 Февруари 1997 г., е член на Junior Achievement Worldwide (JAW), САЩ и Junior Achievement – Young Enterprise (JA-YE), Европа.
Джуниър Ачийвмънт България предоставя на младите хора в България иновативни методи на обучение, чрез които да разберат същността на пазарната икономика и бизнеса. Въвежда и развива предприемачески и икономически учебни програми и подготвя преподавателите и учениците, докато нейните партньори от корпоративния сектор осигуряват финансовата подкрепа и доброволните бизнес консултанти за класните стаи на Джуниър Ачийвмънт.

    ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
   Предприемачеството е една от осемте компетенции на европееца, обявени от Европейския съюз. В отговор на настъпилите промени в икономиката и социалната среда на бизнеса в национален и международен план и след присъединяването на България в ЕС интересът и необходимостта от обучение по предприемачество в учебните заведения е все по-голям. 
   СОУ „Пейо Яворов” Плевен, усещайки пулса на времето въведе от 2006/2007 г. профилирана подготовка по предприемачество и бизнес. През настоящата учебна 2007/2008 г. отново беше осъществен успешен прием в ІХ клас, като бяха приети 26 ученика. Учебният план и учебните програми за обучение в профил „Предприемачество и бизнес” са разработени от Американската фондация „Джуниър Ачийвмънт България”, съвместно с МОН. Курсът на обучение е 4 годишен. Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в България, с ценностите на свободната стопанска инициатива. Обучението съдейства за развитие и утвърждаване на лични, морални и лидерски качества у подрастващите.
 
   Чрез комбинация от теория, компютърна симулация (виртуално предприятие) и практически занимания (учебна компания), учениците придобиват знания и умения, необходими за всеки икономически компетентен гражданин, потребител, работник или предприемач. Учениците имат възможност за самостоятелна работа и работа с различни източници на информация (учебници, учебни помагала, мултимедийни продукти), както и да участват в национални и международни конкурси – „Млад предприемач”, „Мениджър за един ден”, „Виртуално предприятие”, „Банките в действие”, „Учебна компания” и др.

   ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
   Сферите на реализация на завършилите профил „Предприемачество и бизнес” са:
   -  Стартиране на собствен бизнес (най-инициативните ученици, благодарение на практическата насоченост на учебния план, могат да го направят още след завършване на обучението си).
   -  Реализация като вътрешно-фирмени (корпоративни) предприемачи в съществуващите по-големи фирми, работейки най-често в направления като: маркетинг, иновации, човешки ресурси, финанси и др.
   -  Работа в малки и средни фирми като многофункционални специалисти, които след натрупването на определен опит също могат да поемат по пътя на собствения бизнес.
   -  Работа в общини, съвет и кметства по дейности, свързани с бизнеса, както и в структури на гражданското общество.
   -  След завършване на обучението, учениците могат да продължат обучението си във ВУЗ по икономически специалности, където да задълбочат знанията и уменията си в конкретно избрана област, формирайки своето личностно и професионално развитие.

   ОЩЕ ЗА „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ”
   „Джуниър Ачийвмънт” е най старата, най-голямата и най-бързо развиващата се организация с идеална цел, която работи в областта на икономическото образование. Основана е в САЩ през 1919 г., Джуниър Ачийвмънт е достигнала до повече от 70 милиона младежи. Само през настоящата академична година 7 милиона ученици в 300 хил. класа, 220 хил. доброволци в 97 държави участват в курсовете и програмите на Джуниър Ачийвмънт.
   Джуниър Ачийвмънт България е основана през 1997 г., Джуниър Ачийвмънт България е член на организацията
Junior Achievement Worldwide (JAW) и нейното регионално подразделение Junior Achievement Young Enterprise Europe (JA-YE). Джуниър Ачийвмънт е водеща организация с най-дълга традиция в предлагането на съвременни програми по бизнес, икономика и развитие на предприемаческия дух чрез образователни и практически дейности по икономическа и финансова грамотност, бизнес умения, лидерство и стратегии за успех.
   Стартирала с 10 пилотни класа, днес Джуниър Ачийвмънт България предлага 23 образователни курса и бизнес програми и има над 12 хил. ученици в цяла България. Програмите на Джуниър Ачийвмънт се преподават от 358 учители в 220 училища от 95 града през академичната 2005-2006 г. От 1997 г., насам повече от 32 хил. ученици, 410 ученически компании и 130 бизнес консултанти са участвали в дейностите на Джуниър Ачийвмънт България.
   Мисията на Джуниър Ачийвмънт България е да образова и вдъхновява младите хора да ценят свободната инициатива, бизнеса и икономиката, за да подобрят качеството на живота си.

   ОБУЧЕНИЕТО

   В VIIІ клас учениците изучават интензивно чужд език – 18 часа седмично. Обучението съчетава усвояване на два чужди езика (по избор на ученика)
/
това е информация отнасяща се само за паралелката след завършен седми клас/

    В ІХ клас учениците изучават профилиран предмет Пазарна икономика.
   Получените теоретични знания и технологии им позволяват да възприемат основните икономически понятия и процеси, влагайки реално съдържание в тях. Основните проблемни области, които се третират по предмета конкретизират икономическите процеси и изясняват как обществата организират своята икономика, като се отчитат различията при отделните икономически системи. Чрез прилагане на симулационни и интерактивни методи, учениците развиват личните си качества и интереси, имат възможност чрез конкретни практически упражнения да придобият икономически и мениджърски умения.
   В Х клас учениците изучават профилирани предмети: Пазарна икономика, География и световна търговия и Информационни технологии.
 - Дисциплината Пазарна икономика продължава от ІХ клас. В Х клас се запознават по-подробно с микроикономиката (икономика на предприятието) и съставят бизнес проект – бизнес план на предприятие. Чрез комбинация от теория, компютърна симулация по мениджмънт и икономика (Виртуално предприятие) и практически занимания учениците получават икономически знания и култура по предприемачество и мениджмънт на фирмата.
 - Обучението по География и световна търговия улеснява учениците да оценят връзката ни с други народи и култури, посредством пазара и инвестициите, посредством търговията; да разберат ценността на международната търговия, световните модели за предприемачество и джойнт венчер и практически умения, необходими за участие в глобалната икономика.
   В ХІ клас – Изучавани предмети: Предприемачество, Маркетинг и реклама.
 - Предприемачество – учениците организират фирма „Учебна компания”, която регистрират в офиса на Джуниър Ачийвмънт България, работят съобразно с изискванията на Устава и в рамките на една учебна година. Избират свои мениджърски екип, набират начален капитал чрез продажба на акции, избират, разработват и организират производство на продукт или услуга, който рекламират и извършват успешни продажби. В края на учебната година извършват ликвидация на фирмата, като разпределят печалбата под формата на дивиденти.
 - Маркетинг и реклама – Обучението по предмета помага на учениците да определят и разбират кои са основните направления в маркетинговата дейност и изясняват как фирмите определят своя целеви пазар и какви целенасочени мероприятия се организират, за да постигнат своите цели. Чрез конкретни практически упражнения, свързани с извършването на маркетингови проучвания на потребители, конкуренти; разработване на анкетни карти и анкетиране, разработване на рекламни послания и маркетингови планове, учениците развиват личните си качества и интереси, придобиват мениджърски умения.
   В ХІІ клас – Изучавани предмети: Предприемачество, Маркетинг и реклама, Счетоводство на предприятието и Пари, банки и финансови пазари.
- Чрез обучението по „Предприемачество” учениците се запознават със същността на предприемачеството и предприемаческия процес, усвояват особеностите на съвременния мениджмънт, неговата роля и значение, анализират идеи за нов бизнес, работят в екип, участват в създаването на мениджърски проекти.
- Изучаването на дисциплината „Маркетинг и реклама” в 12-ти клас е логическо продължение на курса от 11-ти клас. Чрез този курс на обучение учениците придобиват умения за организиране и провеждане на маркетингови изследвания с цел разработване на маркетингова стратегия. Изяснява се ролята на етиката в бизнеса.
- Обучението по „Счетоводство на предприятието” включва задълбочена подготовка по счетоводство, съобразно принципните постановки на Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти, работа с първичните счетоводни документи.
- В програмата „Пари, банки и финансови пазари” се изучават теми и въпроси от банково-финансовата сфера, нейните елементи, звена и структури, както и начините и методите на нейния мениджмънт.

ЗА ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ


 
а

 
   ЗА ДЕЦАТА СЪС СОП
    В приобщаващото училище водеща е идеята, че трябва да има условия, които да предполагат удовлетворяване на потребностите на всички деца от емоционален контакт, загриженост и любов. В СУ „Пейо Яворов“ всички ученици са подкрепени, имат възможности да се развиват и да се чувстват щастливи. От тази учебна година в училището има Екип за подкрепа за личностно развитие. Нещо ново е и това, че специалистите –логопед, психолог и ресурсен учител дават консултации по предварително подадено заявление от родител до директора на училището.
     През учебната 2017/2018 година се обучават 12 ученици със СОП. Те са с различни обучителни и адаптивни проблеми. Училището разполага с добре оборудван ресурсен кабинет.
     Пълната екипност в действията на всички, отзивчивостта към проблемите на всяко семейство, преодоляване на страховете, използването на уникалните силни страни води до постигането на действително добри резултати.
    За нас преподаването е много повече от предаване на знания, то е вдъхновяване за промяна.

        

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПО НЯКОИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИБългарски език и литература

  Пейо Яворов - Биографични бележки
  Пейо Яворов - поезия.
                                  #
Две хубави очи
                                  # Арменци
                                  # Градушка
                                  # Хайдушки песни
                                  # На нивата
                                  # Песен на песента ми
                                  # Родина
                                  # В часа на синята мъгла
                                  # Заточеници

  КАК СЕ ПИШЕ СЪЧИНЕНИЕ РАЗСЪЖДЕНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕН ПРОБЛЕМ тук
  Стоян Михайловски - Биографични бележки тук 
  Енциклопедичен речник на литературните термини тук    download
  Списък с препоръчителна литература за прочит - по класове тук downloadМатематика

ИНТЕРЕСНИ ОСОБЕНОСТИ НА ЧИСЛАТА И НА АРИТМЕТИЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ
Развитие на понятието числоИстория

  Книжнина и документи. Портрети на исторически личности. Исторически и свети места за българите
  Именник на Българските ханове

 География

  Страните членки на ЕС  
  Културни и природни паметници на ЮНЕСКО в България

 Информатика

Централен процесор Общо описание, Същност и предназначение, Съставни части, Честота на процесора, Как работи един процесор, Бързодействие, Кеш

DOS - Дискова операционна система  downloadИзобразително изкуство

Рисувай с мен - виртуален урок - тема: "РИСУНКА С МОЛИВИ, ПАСТЕЛ И МОНЕТА"
Рисувай с мен - виртуален урок - тема: "РИСУВАНЕ С ПАСТЕЛ И ВОДНИ БОИ"
Рисувай с мен - виртуален урок - тема: "ЗАМЪК ОТ ПАПИЕ-МАШЕ"

 


КАРТА НА САЙТА
ПРИЕМ УЧИЛИЩЕТО УЧЕБЕН ПРОЦЕС ДОКУМЕНТИ ДНЕВНИК АРХИВ
прием - информация за нас учебен процес училищни документи вход в Школо линкове
прием в 1. клас история изпити бюджет   архив
записване в 5. клас галерия учебници профил на купувача    
прием в 8. клас вестник проекти GDPR    
  иновативно училище инициативи новини    
  лични страници         
начална страница обществен съвет