”„≈Ѕ≈Ќ ѕ–ќ÷≈—

¬ тази секци€ са поместени материали за:

  ”„≈Ѕ≈Ќ ѕ–ќ÷≈— ¬ ”—Ћќ¬»я Ќј ќ–≈—

ѕ–ќ“ќ ќЋ «ј –јЅќ“ј ¬ ”—Ћќ¬»я“ј Ќј COVID-19

  ”„≈ЅЌ»÷»

»«ѕ»“Ќ» —≈—»», Ќ¬ќ-4  Ћј—, Ќ¬ќ-7  Ћј—, Ќ¬ќ-10  Ћј—, ƒ«» 12  Ћј—

  јћ≈–» јЌ— ј“ј ‘ќЌƒј÷»я Дƒ∆”Ќ»Џ– ј„»…¬ћЏЌ“ ЅЏЋ√ј–»яФ

  «ј ƒ≈÷ј“ј —Џ— —ѕ≈÷»јЋЌ» ќЅ–ј«ќ¬ј“≈ЋЌ» ѕќ“–≈ЅЌќ—“» » “≈’Ќ»“≈ –ќƒ»“≈Ћ»

  ”„≈ЅЌ» ћј“≈–»јЋ» ѕќ Ќя ќ» ”„≈ЅЌ» ѕ–≈ƒћ≈“»


”„≈Ѕ≈Ќ ѕ–ќ÷≈— ¬ ”—Ћќ¬»я Ќј ќ–≈—


ѕ–ќ“ќ ќЋ «ј –јЅќ“ј ¬ ”—Ћќ¬»я“ј Ќј COVID-19


”„≈ЅЌ»÷» «ј 2022 - 2023 ”„≈ЅЌј √ќƒ»Ќј


»«ѕ»“Ќ» —≈—»», Ќ¬ќ-4  Ћј—, Ќ¬ќ-7  Ћј—, Ќ¬ќ-10  Ћј—, ƒ«» 12  Ћј—


ќ“ ”„≈ЅЌј“ј 2006-2007 √ќƒ»Ќј ¬ ”„»Ћ»ў≈“ќ ≈ –ј« –»“ ѕ–ќ‘»Ћ Дѕ–≈ƒѕ–»≈ћј„≈—“¬ќ » Ѕ»«Ќ≈—Ф
с прием след завършен осми клас

ќ“ ”„≈ЅЌј“ј 2012-2013 √ќƒ»Ќј ¬ ”„»Ћ»ў≈“ќ ≈ –ј« –»“ ѕ–ќ‘»Ћ Дѕ–≈ƒѕ–»≈ћј„≈—“¬ќ » Ѕ»«Ќ≈—Ф
с интензивно изучаване на чужд език Ц 18 часа седмично с прием след завършен седми клас

ќ“ ”„≈ЅЌј“ј 2017-2018 √ќƒ»Ќј ≈ –ј« –»“ ѕ–ќ‘»Ћ ѕ–≈ƒѕ–»≈ћј„≈— »
с интензивно изучаване на чужд език (Ќ≈) Ц 18 часа седмично с прием след завършен седми клас

јћ≈–» јЌ— ј“ј ‘ќЌƒј÷»я Дƒ∆”Ќ»Џ– ј„»…¬ћЏЌ“ ЅЏЋ√ј–»яФ,
ЌјЎ ѕј–“Ќ№ќ– ¬ ќЅ”„≈Ќ»≈“ќ ѕќ Дѕ–≈ƒѕ–»≈ћј„≈—“¬ќ » Ѕ»«Ќ≈—Ф


ƒжуниър јчийвмънт е най-старата и най-бързо развиваща се организаци€ в света, ко€то е изградена и се развива на основата на партньорство между бизнеса и образованието. —ъздадена в —јў през 1919 г., сега ƒжуниър јчийвмънт има 156 офиса на територи€та на —јў, а също така помага на ученици от близо 100 страни от ц€л св€т да се запозна€т с икономиката и бизнеса.
 ато ц€ло, ƒжуниър јчийвмънт достига до приблизително 6,6 млн. ученици в цели€ св€т. ѕрограмите прослед€ват ц€лостното съзр€ване на младите хора - от предучилищна възраст до следването им. ¬ началното училище, JA програмите учат децата как могат да вли€€т на света около себе си, като отделни индивиди, служители и потребители.
¬ прогимназиалните и гимназиални класове, курсовете на ƒжуниър јчийвмънт развиват у учениците знани€ и умени€, с които те се превръщат в икономически грамотни и обществено отговорни личности. “ези качества са гаранци€ за добрата им реализаци€ на все по- конкурентни€ пазар на труда и сто€т в основата на превръщането на част от тези млади хора в успешни бизнес лидери и предприемачи.
ƒжуниър јчийвмънт Ѕългари€, регистрирана като неправителствена организаци€ на 5 ‘евруари 1997 г., е член на Junior Achievement Worldwide (JAW), —јў и Junior Achievement Ц Young Enterprise (JA-YE), ≈вропа.
ƒжуниър јчийвмънт Ѕългари€ предостав€ на младите хора в Ѕългари€ иновативни методи на обучение, чрез които да разберат същността на пазарната икономика и бизнеса. ¬ъвежда и развива предприемачески и икономически учебни програми и подготв€ преподавателите и учениците, докато нейните партньори от корпоративни€ сектор осигур€ват финансовата подкрепа и доброволните бизнес консултанти за класните стаи на ƒжуниър јчийвмънт.

    ѕ–≈ƒѕ–»≈ћј„≈—“¬ќ“ќ
   ѕредприемачеството е една от осемте компетенции на европееца, об€вени от ≈вропейски€ съюз. ¬ отговор на настъпилите промени в икономиката и социалната среда на бизнеса в национален и международен план и след присъедин€ването на Ѕългари€ в ≈— интересът и необходимостта от обучение по предприемачество в учебните заведени€ е все по-гол€м. 
   —ќ” Дѕейо яворовФ ѕлевен, усещайки пулса на времето въведе от 2006/2007 г. профилирана подготовка по предприемачество и бизнес. ѕрез насто€щата учебна 2007/2008 г. отново беше осъществен успешен прием в ≤’ клас, като б€ха приети 26 ученика. ”чебни€т план и учебните програми за обучение в профил Дѕредприемачество и бизнесФ са разработени от јмериканската фондаци€ Дƒжуниър јчийвмънт Ѕългари€Ф, съвместно с ћќЌ.  урсът на обучение е 4 годишен. ”чебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в Ѕългари€, с ценностите на свободната стопанска инициатива. ќбучението съдейства за развитие и утвърждаване на лични, морални и лидерски качества у подрастващите.
 
   „рез комбинаци€ от теори€, компютърна симулаци€ (виртуално предпри€тие) и практически занимани€ (учебна компани€), учениците придобиват знани€ и умени€, необходими за всеки икономически компетентен гражданин, потребител, работник или предприемач. ”чениците имат възможност за самосто€телна работа и работа с различни източници на информаци€ (учебници, учебни помагала, мултимедийни продукти), както и да участват в национални и международни конкурси Ц Дћлад предприемачФ, Дћениджър за един денФ, Д¬иртуално предпри€тиеФ, ДЅанките в действиеФ, Д”чебна компани€Ф и др.

   ќЅЋј—“» Ќј ѕ–ќ‘≈—»ќЌјЋЌј –≈јЋ»«ј÷»я
   —ферите на реализаци€ на завършилите профил Дѕредприемачество и бизнесФ са:
   -  —тартиране на собствен бизнес (най-инициативните ученици, благодарение на практическата насоченост на учебни€ план, могат да го направ€т още след завършване на обучението си).
   -  –еализаци€ като вътрешно-фирмени (корпоративни) предприемачи в съществуващите по-големи фирми, работейки най-често в направлени€ като: маркетинг, иновации, човешки ресурси, финанси и др.
   -  –абота в малки и средни фирми като многофункционални специалисти, които след натрупването на определен опит също могат да поемат по път€ на собствени€ бизнес.
   -  –абота в общини, съвет и кметства по дейности, свързани с бизнеса, както и в структури на гражданското общество.
   -  —лед завършване на обучението, учениците могат да продължат обучението си във ¬”« по икономически специалности, където да задълбочат знани€та и умени€та си в конкретно избрана област, формирайки своето личностно и професионално развитие.

   ќў≈ «ј Дƒ∆”Ќ»Џ– ј„»…¬ћЏЌ“ ЅЏЋ√ј–»яФ
   Дƒжуниър јчийвмънтФ е най старата, най-гол€мата и най-бързо развиващата се организаци€ с идеална цел, ко€то работи в областта на икономическото образование. ќснована е в —јў през 1919 г., ƒжуниър јчийвмънт е достигнала до повече от 70 милиона младежи. —амо през насто€щата академична година 7 милиона ученици в 300 хил. класа, 220 хил. доброволци в 97 държави участват в курсовете и програмите на ƒжуниър јчийвмънт.
   ƒжуниър јчийвмънт Ѕългари€ е основана през 1997 г., ƒжуниър јчийвмънт Ѕългари€ е член на организаци€та
Junior Achievement Worldwide (JAW) и нейното регионално подразделение Junior Achievement Ц Young Enterprise Europe (JA-YE). ƒжуниър јчийвмънт е водеща организаци€ с най-дълга традици€ в предлагането на съвременни програми по бизнес, икономика и развитие на предприемачески€ дух чрез образователни и практически дейности по икономическа и финансова грамотност, бизнес умени€, лидерство и стратегии за успех.
   —тартирала с 10 пилотни класа, днес ƒжуниър јчийвмънт Ѕългари€ предлага 23 образователни курса и бизнес програми и има над 12 хил. ученици в ц€ла Ѕългари€. ѕрограмите на ƒжуниър јчийвмънт се преподават от 358 учители в 220 училища от 95 града през академичната 2005-2006 г. ќт 1997 г., насам повече от 32 хил. ученици, 410 ученически компании и 130 бизнес консултанти са участвали в дейностите на ƒжуниър јчийвмънт Ѕългари€.
   ћиси€та на ƒжуниър јчийвмънт Ѕългари€ е да образова и вдъхнов€ва младите хора да цен€т свободната инициатива, бизнеса и икономиката, за да подобр€т качеството на живота си.

   ќЅ”„≈Ќ»≈“ќ

   ¬ VII≤ клас учениците изучават интензивно чужд език Ц 18 часа седмично. ќбучението съчетава усво€ване на два чужди езика (по избор на ученика)
/
това е информаци€ отнас€ща се само за паралелката след завършен седми клас/

    ¬ ≤’ клас учениците изучават профилиран предмет ѕазарна икономика.
   ѕолучените теоретични знани€ и технологии им позвол€ват да възприемат основните икономически пон€ти€ и процеси, влагайки реално съдържание в т€х. ќсновните проблемни области, които се третират по предмета конкретизират икономическите процеси и из€сн€ват как обществата организират сво€та икономика, като се отчитат различи€та при отделните икономически системи. „рез прилагане на симулационни и интерактивни методи, учениците развиват личните си качества и интереси, имат възможност чрез конкретни практически упражнени€ да придоби€т икономически и мениджърски умени€.
   ¬ ’ клас учениците изучават профилирани предмети: ѕазарна икономика, √еографи€ и световна търгови€ и »нформационни технологии.
 - ƒисциплината ѕазарна икономика продължава от ≤’ клас. ¬ ’ клас се запознават по-подробно с микроикономиката (икономика на предпри€тието) и състав€т бизнес проект Ц бизнес план на предпри€тие. „рез комбинаци€ от теори€, компютърна симулаци€ по мениджмънт и икономика (¬иртуално предпри€тие) и практически занимани€ учениците получават икономически знани€ и култура по предприемачество и мениджмънт на фирмата.
 - ќбучението по √еографи€ и световна търгови€ улесн€ва учениците да оцен€т връзката ни с други народи и култури, посредством пазара и инвестициите, посредством търгови€та; да разберат ценността на международната търгови€, световните модели за предприемачество и джойнт венчер и практически умени€, необходими за участие в глобалната икономика.
   ¬ ’≤ клас Ц »зучавани предмети: ѕредприемачество, ћаркетинг и реклама.
 - ѕредприемачество Ц учениците организират фирма Д”чебна компани€Ф, ко€то регистрират в офиса на ƒжуниър јчийвмънт Ѕългари€, работ€т съобразно с изисквани€та на ”става и в рамките на една учебна година. »збират свои мениджърски екип, набират начален капитал чрез продажба на акции, избират, разработват и организират производство на продукт или услуга, който рекламират и извършват успешни продажби. ¬ кра€ на учебната година извършват ликвидаци€ на фирмата, като разпредел€т печалбата под формата на дивиденти.
 - ћаркетинг и реклама Ц ќбучението по предмета помага на учениците да определ€т и разбират кои са основните направлени€ в маркетинговата дейност и из€сн€ват как фирмите определ€т сво€ целеви пазар и какви целенасочени меропри€ти€ се организират, за да постигнат своите цели. „рез конкретни практически упражнени€, свързани с извършването на маркетингови проучвани€ на потребители, конкуренти; разработване на анкетни карти и анкетиране, разработване на рекламни послани€ и маркетингови планове, учениците развиват личните си качества и интереси, придобиват мениджърски умени€.
   ¬ ’≤≤ клас Ц »зучавани предмети: ѕредприемачество, ћаркетинг и реклама, —четоводство на предпри€тието и ѕари, банки и финансови пазари.
- „рез обучението по ДѕредприемачествоФ учениците се запознават със същността на предприемачеството и предприемачески€ процес, усво€ват особеностите на съвременни€ мениджмънт, неговата рол€ и значение, анализират идеи за нов бизнес, работ€т в екип, участват в създаването на мениджърски проекти.
- »зучаването на дисциплината Дћаркетинг и рекламаФ в 12-ти клас е логическо продължение на курса от 11-ти клас. „рез този курс на обучение учениците придобиват умени€ за организиране и провеждане на маркетингови изследвани€ с цел разработване на маркетингова стратеги€. »з€сн€ва се рол€та на етиката в бизнеса.
- ќбучението по Д—четоводство на предпри€тиетоФ включва задълбочена подготовка по счетоводство, съобразно принципните постановки на «акона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти, работа с първичните счетоводни документи.
- ¬ програмата Дѕари, банки и финансови пазариФ се изучават теми и въпроси от банково-финансовата сфера, нейните елементи, звена и структури, както и начините и методите на нейни€ мениджмънт.

«ј ƒ≈÷ј“ј —Џ— —ѕ≈÷»јЋЌ» ќЅ–ј«ќ¬ј“≈ЋЌ» ѕќ“–≈ЅЌќ—“» » “≈’Ќ»“≈ –ќƒ»“≈Ћ»


 
а

 
   «ј ƒ≈÷ј“ј —Џ— —ќѕ
    ¬ приобщаващото училище водеща е иде€та, че тр€бва да има услови€, които да предполагат удовлетвор€ване на потребностите на всички деца от емоционален контакт, загриженост и любов. ¬ —” Дѕейо яворовУ всички ученици са подкрепени, имат възможности да се развиват и да се чувстват щастливи. ќт тази учебна година в училището има ≈кип за подкрепа за личностно развитие. Ќещо ново е и това, че специалистите Цлогопед, психолог и ресурсен учител дават консултации по предварително подадено за€вление от родител до директора на училището.
     ѕрез учебната 2017/2018 година се обучават 12 ученици със —ќѕ. “е са с различни обучителни и адаптивни проблеми. ”чилището разполага с добре оборудван ресурсен кабинет.
     ѕълната екипност в действи€та на всички, отзивчивостта към проблемите на вс€ко семейство, преодол€ване на страховете, използването на уникалните силни страни води до постигането на действително добри резултати.
    «а нас преподаването е много повече от предаване на знани€, то е вдъхнов€ване за пром€на.

        

”„≈ЅЌ» ћј“≈–»јЋ» ѕќ Ќя ќ» ”„≈ЅЌ» ѕ–≈ƒћ≈“»Ѕългарски език и литература

  ѕейо яворов - Ѕиографични бележки
  ѕейо яворов - поези€.
                                  #
ƒве хубави очи
                                  # јрменци
                                  # √радушка
                                  # ’айдушки песни
                                  # Ќа нивата
                                  # ѕесен на песента ми
                                  # –одина
                                  # ¬ часа на син€та мъгла
                                  # «аточеници

   ј  —≈ ѕ»Ў≈ —Џ„»Ќ≈Ќ»≈ –ј«—Џ∆ƒ≈Ќ»≈ ѕќ Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ ѕ–ќЅЋ≈ћ тук
  —то€н ћихайловски - Ѕиографични бележки тук 
  ≈нциклопедичен речник на литературните термини тук    download
  —писък с препоръчителна литература за прочит - по класове тук downloadћатематика

»Ќ“≈–≈—Ќ» ќ—ќЅ≈Ќќ—“» Ќј „»—Ћј“ј » Ќј ј–»“ћ≈“»„Ќ»“≈ ƒ≈…—“¬»я
–азвитие на пон€тието число»стори€

   нижнина и документи. ѕортрети на исторически личности. »сторически и свети места за българите
  »менник на Ѕългарските ханове

 √еографи€

  —траните членки на ≈—  
   ултурни и природни паметници на ёЌ≈— ќ в Ѕългари€

 »нформатика

÷ентрален процесор ќбщо описание, —ъщност и предназначение, —ъставни части, „естота на процесора,  ак работи един процесор, Ѕързодействие,  еш

DOS - ƒискова операционна система  download»зобразително изкуство

–исувай с мен - виртуален урок - тема: "–»—”Ќ ј — ћќЋ»¬», ѕј—“≈Ћ » ћќЌ≈“ј"
–исувай с мен - виртуален урок - тема: "–»—”¬јЌ≈ — ѕј—“≈Ћ » ¬ќƒЌ» Ѕќ»"
–исувай с мен - виртуален урок - тема: "«јћЏ  ќ“ ѕјѕ»≈-ћјЎ≈"

 


 ј–“ј Ќј —ј…“ј
ѕ–»≈ћ ”„»Ћ»ў≈“ќ ”„≈Ѕ≈Ќ ѕ–ќ÷≈— ƒќ ”ћ≈Ќ“» ƒЌ≈¬Ќ»  ј–’»¬
прием - информаци€ за нас учебен процес училищни документи вход в Ўколо линкове
прием в 1. клас истори€ изпити бюджет   архив
записване в 5. клас галери€ учебници профил на купувача    
прием в 8. клас вестник проекти GDPR    
  иновативно училище инициативи новини    
  лични страници         
начална страница обществен съвет