УЧЕБЕН ПРОЦЕС В УСЛОВИЯ НА ОРЕС

В тази секция са поместени материали за:

ПРЕМИНАВАНЕ НА УЧЕНИК В ОРЕС
ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 23021-2022 Г.

 ПРЕМИНАВАНЕ НА УЧЕНИК В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС)


 


     Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование
     Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно:
   
До 30 учебни дни - по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.
Над 30 учебни дни - при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка (през учебната 2020 - 2021 г. обучението може да се извършва независимо дали е обявена извънредна епидемична обстановка) в следните случаи:
    2.1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;
    2.2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;
    2.3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.
    Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. В СУ "Яворов"-Плевен то се осъществява в синхронен и асинхронен режим в електронната платформа MS Teams. Седмичното разписание на часовете се получава от класния ръководител. По посочените учебни предмети, изучавани в ОРЕС, на ученика се поставят оценки. Пишат му се отсъствия, когато не се включва в часа. Отразяват се бележки относно поведението му в Школо.

     Необходими документи
   
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ЗА УЧЕНИЦИ ДО 14 Г. ВЪЗРАСТ) -
изтегли от ТУК

    ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 14 ДО 18 Г. ВЪЗРАСТ) -
изтегли от ТУК

    ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИК ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА -
изтегли от ТУК

    Документите могат да се подадат в канцеларията на училището всеки работен ден от 8:30 ад 17:00 часа.

     Важно
   
Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.
 

ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 23021-2022 Г.

 РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА от 07.02.2022 до 18.02.2022 г.
за учениците от паралелките І – ХІІ клас
съгласно Заповед № РД-01-50/03.02.2022 г. на директора на РЗИ, Плевен
и Заповед № 252/03.02.2022 г. на директора на СУ „Пейо Яворов“, Плевен
Пълният текст - вижте тук


 ЗАПОВЕД № 198/07.01.2022 г.
На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) ОТМЕНЯМ графика на учебните часове, утвърден с моя заповед №141/03.12.2021 г. и ОПРЕДЕЛЯМ нов график, считано от 10.01.2022 г., за всеки понеделник или първи учебен ден за учебната седмица:
Пълният текст - вижте тук

 СЪС ЗАПОВЕД № 141 / 03.12.2021 г. НА ДИРЕКТОРА
НА СУ «ПЕЙО ЯВОРОВ» - ПЛЕВЕН,
СЕ ВЪЗОБНОВЯВАТ ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ
за учениците в паралелките VА, VІА, VІІА, VІІБ, VІІІА, ІХА и ХІА клас
и за учениците от групата за ЦДОУД в VІА клас, считано от 06.12.2021 г. (понеделник)

Пълният текст - вижте тук

Учениците от VІБ, ХА и ХІІА ще провеждат часовете си в ОРЕС считано от 06.12.2021 г. (понеделник)
Пълният текст - вижте тук

Инструкция за провеждане на тестването
При вземане и отчитане на пробата лицата следва да са с лични предпазни средства – ръкавици и маски. Изследването и отчитането на резултата се осъществява при спазването на указанията на производителя на съответния тест.
Демонстрация на изследването може да бъде видяна на адрес:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ-C-ORT92p3BsR_xzQXvemxpwtJpZluj


 Възобновяване на присъствените учебни занятия
за учениците в паралелките ІА и ІІА клас
на СУ „Пейо Яворов“ – Плевен, считано от 16.11.2021 г. (вторник)

Пълният текст - вижте тук


ДНЕВЕН ЧАСОВИ ГРАФИК
на учебните часове при обучение от разстояние в
електронна среда (ОРЕС) в периода от 02.11.2021 и
ЧАСОВИ ГРАФИК за групите при целодневна организация на учебния ден (ЦДОУД)

Пълният текст - вижте тук

 ГРАФИК
за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)
чрез използване средствата на информационните и комуникационните технологии
за 50% от паралелките в училището в периода 29.10.2021 – 12.11.2021 г.

Пълният текст - вижте тук

 ВРЪЩАНЕ КЪМ ОСНОВНАТА СТРАНИЦА НА УЧЕБЕН ПРОЦЕС