ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ - GDPR
 

  

 

 


   

Децата и техните лични данни

 Широките възможности, които новите технологии предлагат, освен доказаните ползи, крият и рискове от сериозно навлизане в личното пространство на човека. Подрастващите са най-уязвимата група в съвременното ни общество по отношение на злоупотребите с личната неприкосновеност, особено при общуването в интернет.

 Децата и защитата на техните лични данни винаги са били във фокуса на вниманието на КЗЛД, а задачата по популяризиране на основните правила за безопасна комуникация в социалната среда и особено чрез дигиталните технологии – изключително отговорна и приоритетна.

 В настоящия раздел предлагаме информационно-разяснителни материали, изготвени под формата на брошури и кратки видеоклипове. Добавили сме и информация за проведените през 2012 и 2017 години конкурси за детско творчество - инициатива на КЗЛД, целяща приобщаването на децата към темата за защита на личните данни в съвременното информационно общество.

Към "Информационно-разяснителни брошури на КЗЛД"
 

 

 


    Политика за поверителност на личните данни в СУ „Пейо Яворов” гр. Плевен

 1. Обща информация
        От 25 май 2018 г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.


        Средно училище „Пейо Яворов” - гр. Плевен осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 2. Приложение на настоящата Политика за поверителност
        В качеството си на администратор на лични данни, Средно училище „Пейо Яворов” - гр. Плевен отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

   2.1 Информация относно Администратора на лични данни
         Име на учебното заведение: Средно училище „Пейо Яворов” - гр. Плевен
         Булстат / ЕИК: 000402091
         Седалище и адрес на управление: град Плевен, ж-к „Сторгозия”
         Длъжностното лице по защита на личните данни: г-жа Елена Ив. Златева
         E-mail: ezlatevaa@abv.bg, su_yavorov_pl@mail.bg
         Адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул."Козлодуй" №95 ет.3 ап.6
         Телефон.: +359882030565; 064850567

   2.2 Информация относно компетентния надзорен орган
          Наименование: Комисия за защита на личните данни
          Седалище и адрес на управление:
          гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" №2
          Данни за кореспонденция:
          гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" №2
          Телефон:02 9153518
          Email: kzld@government.bg   kzld@cpdp.bg
          Уеб сайт: www.cpdp.bg

Средно училище „Пейо Яворов” - гр. Плевен е администратор на личните данни (т.е. информацията, която идентифицира конкретно лице, като например име и фамилия, адрес, телефон, електронна поща, имена на родителите, телефони и адреси на родители, лични лекари и др.). Настоящата Политика за поверителност важи за всички потребители, включително тези, които използват нашия уебсайт и официалната ни фейсбук страница без да са регистрирани или абонирани за услуги в него. По-долу са поместени документи, съдържащи подробна информация за олитика за поверителност на личните данни в СУ „Пейо Яворов” гр. Плевен

 ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА


 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ” – ПЛЕВЕН


 ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В СУ „ПЕЙО ЯВОРОВ” – ПЛЕВЕН


 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1:  ОЦЕНКА НА НИВОТО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РЕГИСТРИТЕ В СУ „ПЕЙО ЯВОРОВ” – ПЛЕВЕН


 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2:  УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТ-ВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
(ЧЛ. 7, АЛ.3 ОТ ОРЗД)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3:  ИСКАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА НА СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ (ЧЛ. 12-21 ОТ ОРЗД) ВРЪЩАНЕ КЪМ ОСНОВНАТА СТРАНИЦА НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


КАРТА НА САЙТА
ПРИЕМ УЧИЛИЩЕТО УЧЕБЕН ПРОЦЕС ДОКУМЕНТИ ДНЕВНИК АРХИВ
прием - информация за нас учебен процес училищни документи вход в Школо линкове
прием в 1. клас история изпити бюджет   архив
записване в 5. клас галерия учебници профил на купувача    
прием в 8. клас вестник проекти GDPR    
  лични страници инициативи      
начална страница обществен съвет