АРХИВ

Училище "Яворов" гр. Плевен

СЪБИТИЯ ОТ УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

 ПРИЕМ в СУ "Пейо Яворов" след СЕДМИ КЛАС за 2021 - 2022 УЧЕБНА ГОДИНА
видеото се стартира с ляв клик върху екрана на плейъра или от стрелката "начало"

 

 РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА от 07.02.2022 до 18.02.2022 г.
за учениците от паралелките І – ХІІ клас
съгласно Заповед № РД-01-50/03.02.2022 г. на директора на РЗИ, Плевен
и Заповед № 252/03.02.2022 г. на директора на СУ „Пейо Яворов“, Плевен
Пълният текст - вижте тук


 ЗАПОВЕД № 198/07.01.2022 г.
На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) ОТМЕНЯМ графика на учебните часове, утвърден с моя заповед №141/03.12.2021 г. и ОПРЕДЕЛЯМ нов график, считано от 10.01.2022 г., за всеки понеделник или първи учебен ден за учебната седмица:
Пълният текст - вижте тук

 СЪС ЗАПОВЕД № 141 / 03.12.2021 г. НА ДИРЕКТОРА
НА СУ «ПЕЙО ЯВОРОВ» - ПЛЕВЕН,
СЕ ВЪЗОБНОВЯВАТ ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ
за учениците в паралелките VА, VІА, VІІА, VІІБ, VІІІА, ІХА и ХІА клас
и за учениците от групата за ЦДОУД в VІА клас, считано от 06.12.2021 г. (понеделник)

Пълният текст - вижте тук

Учениците от VІБ, ХА и ХІІА ще провеждат часовете си в ОРЕС считано от 06.12.2021 г. (понеделник)
Пълният текст - вижте тук

Инструкция за провеждане на тестването
При вземане и отчитане на пробата лицата следва да са с лични предпазни средства – ръкавици и маски. Изследването и отчитането на резултата се осъществява при спазването на указанията на производителя на съответния тест.
Демонстрация на изследването може да бъде видяна на адрес:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ-C-ORT92p3BsR_xzQXvemxpwtJpZluj


 Възобновяване на присъствените учебни занятия
за учениците в паралелките ІА и ІІА клас
на СУ „Пейо Яворов“ – Плевен, считано от 16.11.2021 г. (вторник)

Пълният текст - вижте тук


ДНЕВЕН ЧАСОВИ ГРАФИК
на учебните часове при обучение от разстояние в
електронна среда (ОРЕС) в периода от 02.11.2021 и
ЧАСОВИ ГРАФИК за групите при целодневна организация на учебния ден (ЦДОУД)

Пълният текст - вижте тук

 ГРАФИК
за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)
чрез използване средствата на информационните и комуникационните технологии
за 50% от паралелките в училището в периода 29.10.2021 – 12.11.2021 г.

Пълният текст - вижте тук

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ И В ОСМИ КЛАС,
информираме Ви, че всички семейства, чиито деца са записани за
първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище,
имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на
част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година.

Пълният текст - вижте тук

  СПИСЪК на учениците, записани в ПЕТИ клас на СУ „Пейо Яворов“, Плевен
за учебната 2021/2022 година

Пълният текст - вижте / изтеглете от тук


 СУ „Пейо Яворов“, Плевен
обявява дейности по план-прием на ученици в VІІІ клас
за учебната 2021/2022 година

Пълният текст на ГРАФИК по дейности - вижте / изтеглете от тук


 ЗАПОВЕД
№ 510/28.05.2021 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка със Заповед № РД-01-355/18.05.2021 на Министъра на здравеопазването
(за възстановяване присъственото обучение за всички ученици)
Пълният текст на заповедта - вижте тук


МИНАЛИ СЪБИТИЯ ОТ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

 ново ЗАПОВЕД № 267/02.02.2021 г. за утвърден училищен план-прием за учебната
2021/2022 година
за брой паралелки и местата в тях (за I и V клас) и класове с целодневна организация на учебния ден: I, II, III и IV клас в начален етап на основно образование и V - VII клас в прогимназиален етап на основното образование - ТУК в pdf

 ново ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 В ПЪРВИ КЛАС и ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС - файл в pdf формат ТУК


 Галерия посветена на празника от 2021 г. - посетете ТУК

 26 МАРТ 2021 - ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО
Празникът на едно училище с установени традиции и предначертан път към бъдещето е личен празник на всеки от нас, а ние с гордост можем да се наречем достойни Яворовци. Ежегодно сцената на ДКТ „Иван Радоев“ се превръща в пиедестал на таланта, творческия гений и артистизма на нашите ученици, но днес светлините са угаснали и залата е празна ...
посетете галерия №113

 АРХИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА "ОРЕС"


 ЗАПОВЕД
№ 466/05.05.2021 г.
На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) - обн. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., [...] изм. и дои. бр. 82 от 18.09.2020 г., чл. 31, ал. 1, т. 34 и ал. 2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн. ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г., в сила от 02.08.2019 г., изм. и дои. ДВ, бр. 101/27.11.2020 г.), във връзка със Заповед № РД09- 1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката, при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО и чл. 7, ал. 6 от Наредба № 10/01.09.2020 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн. ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., [...], изм. и доп., бр. 92 от 27.10.2020 г.) и решение на Педагогическия съвет - Протокол № 4/25.11.2020 г.,
(за организиране на учебния процес - присъствено за 1 - 4 клас и в ОРЕС за 5 - 12 клас)
Пълният текст на заповедта - вижте тук

ЗАПОВЕД
№ 440/09.04.2021 г.
На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) – обн. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., […] изм. и доп. бр. 82 от 18.09.2020 г., чл. 31, ал. 1, т. 34 и ал. 2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн. ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г., в сила от 02.08.2019 г., изм. и доп. ДВ, бр. 101/27.11.2020 г.), във връзка с Раздел І., т. 1, подточки а), в), г) и т. 2, т. 3, т. 4 от Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 12.04.2021г. до 30.04.2021 г., при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО и чл. 7, ал. 6 от Наредба № 10/01.09.2020 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн. ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., […], изм. и доп., бр. 92 от 27.10.2020 г.) и решение на Педагогическия съвет – Протокол № 4/25.11.2020 г.
(за организиране на учебния процес - присъствено за 1 - 4 клас и в ОРЕС за 5 - 12 клас)
Пълният текст на заповедта - вижте тук

ЗАПОВЕД
№ 426/31.03.2021 г.
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка със: Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на цялата страна
(Считано от 01.04.2021г. до 11.04.2021г. всички ученици от паралелките I - XII клас преминават към ОРЕС)
(Пролетната ваканция за учениците от I - XI клас е от 03.04.2021 г. до 11.04.2021 г., а за XII клас е от 08.04.2021 г. до 11.04.2021 г.)
Пълният текст на заповедта -
вижте тук

  ЗАПОВЕД
РД-01-194/30.03.2021 г.
на МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, дм
На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административно-процесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор
(за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 1.04.2021 г. до 30.04.2021 г.)
Пълният текст на заповедта - вижте тук

 ЗАПОВЕД.03.2021
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка със
Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на
временни противоепидемични мерки на територията на цялата страна
(Считано от 22.03.2021г. до 31.03.2021г. се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици от паралелките I - XII клас и преминаване към ОРЕС ...)
Пълният текст на заповедта - вижте тук

 ЗАПОВЕД
№395/10.03.2021
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка със
Заповед № РД-09-3310/18.11.2020 г.  на Министъра на образованието и науката и
Заповед № РД-01-90/10.03.2021 г. на Директора на Регионална здравна инспекция - Плевен
(за организиране на учебния процес в ОРЕС за 5 - 12 клас)
Пълният текст на заповедта - вижте тук
 

ЗАПОВЕД
№348/15.02.2021
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка със Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. 
на Министъра на здравеопазването за допълнение на
Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г., изм. и доп. със
Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. и
Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г.
Пълният текст на заповедта - вижте тук

 ЗАПОВЕД
№263/29.01.2021
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка със: Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. и
 Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването,
Заповед № РД09-290/29.01.2021 г. и Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. на
Министъра на образованието и науката и
Решение на Педагогическия съвет - Протокол №6/21.01.2021 г.
Пълният текст на заповедта - вижте тук

 ЗАПОВЕД №210/22.12.2020
ЗА ПЕРИОДА 04.01.2021 – до второ нареждане
1. От 04.01.2021 г. се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците
от паралелките І – ІV клас. Занятията да се провеждат при стриктно спазване на разпоредбите в утвърдените от директора Правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 в СУ „Пейо Яворов“, Плевен.
2. Ученици от паралелките V - ХІІ клас продължават да учат в условията на
обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) до второ нареждане.
Пълният текст на заповедта - вижте тук

ЗАПОВЕД
ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС)
ЗА ПЕРИОДА 30.11.2020 – 21.12.2020 г.
Пълният текст на заповедта - вижте тук

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЗА ПЕРИОДА 23.11.2020 – 23.12.2020г.
Във връзка със Заповед № РД 09-3158/11.11.2020 г. на министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01-275/13.11.2020 г. на директора на РЗИ - Плевен, и решение на Педагогическия съвет – Протокол № 3/20.11.2020 г., за редуване на учениците за присъствие в училище от 23.11.2020 г. до 23.12.2020 г. включително – с цел избягване на струпвания и предприемане на противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19 на училищно ниво - вижте тук

ЗАПОВЕД ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ ОТ
V – ХІІ КЛАС В ПЕРИОДА 16.11.2020 – 22.11.2020 г. - вижте тук

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ПАРАЛЕЛКИТЕ
V – ХІІ КЛАС В ПЕРИОДА 16.11.2020 – 22.11.2020 г. - вижте тук

МИНАЛИ СЪБИТИЯ ОТ УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

ПРЕЗ 2019 ЧЕСТВАМЕ 50 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА А СУ "ЯВОРОВ" - ПЛЕВЕН


 З А П О В Е Д
за определяне на заявител по
Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”
Дата на публикуване: 10 май 2019 г.  
Подробна информация в pdf файла тук: ZAPOVED_plod_i_mliako.pdf

 О Б Я В А
за набиране на предложения за доставка на продуктите по
Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”
Дата на публикуване: 16 април 2019 г.  
Подробна информация в pdf файла тук: OBIAVA_plod_i_mliako.pdf
Дата на изтичане на срока за подаване на документи: 22 април 2019 г.

 В "Световната седмица на парите" учениците от 12 клас подготвиха и направиха презентации за някои от големите банки, опериращи в нашата страна. По този начин те демонстрираха знанията, получени в часовете по дисциплината "Пари, банки и финансови пазари", изучавана в рамките на профил "Предприемачески". Най-добрите презентации ви представяме тук:
   
   Банка ДСК, Ася Йорданова - 12б тук
      Прокредит банк, Алекс Александров - 12б
тук
      Райфайзенбанк, Силвер Стефанова -  12б тук 

 На 22.03.2019 -  Яворовци празнуват 50-годишен юбилей с грандиозен концерт-спектакъл "ТРАДИЦИЯ, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ" в залата на ...  виж Facebook и също галерия №112

 На 21.03.2019 -  СРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯТА  виж Facebook и също галерия №111

 На 20.03.2019 -  Младите еколози на училище "Яворов"  виж Facebook и също галерия №110

 На 18.02.2019 -  146 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ  виж Facebook

 На 14.03.2019 -  50 МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  виж Facebook и също галерия №109

 07-28.02.2019 -  50 ГОДИНИ ВСЕОТДАЙНОСТ И ГРИЖА  виж Facebook и също галерия №108

 На 7-8.12.2018 -  Злато за футболистите-"Освобождениe"  виж Facebook и също галерия №107

 На 09.12.2018 -  141-ГОДИШНИНА ОТ БОЕВЕТЕ ЗА ПЛЕВЕН  виж Facebook и също галерия №106

 На 29.11.2018 -  РАБОТА ПО ПРОЕКТ "НЕ НА ДРОГАТА  виж Facebook и също галерия №105

 На 28.11.2018 -   НЕ НА ДРОГАТА – ИСКАМ ДА СЪМ ЗДРАВ  виж Facebook и също галерия №104

 На 09.11.2018 -  ЯВОРОВЦИ НА СВЕТОВНАТА БОРСА  виж Facebook и също галерия №103

 На 31.10.2018 -  Който не уважава чуждото, не почита и  ...   виж Facebook и също галерия №102

 На 30.10.2018 -  МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН  виж Facebook и също галерия №101

 На 09.10.2018 -  Яворовци в „Ден на предприемача в Метро“ виж Facebook и също галерия №100

 На 28.09.2018 -  СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ В УЧИЛИЩЕТО  виж Facebook и също галерия №99

 На 17.09.2018 -  "Началото на новата учебна година"  виж Facebook и също виж галерия №98

 На 15.09.2018 - Чистим заедно планетата на 15.09.2018, а ние - нашето училище ...  виж Facebook

 На 14.09.2018 християните празнуват Кръстовден – празник на надеждата. Колективът на СУ „Пейо Яворов” чества днешния светъл ден с тържествен водосвет, превърнал се вече в традиция ...  виж Facebook


МИНАЛИ СЪБИТИЯ ОТ УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА


 

 


ГАЛЕРИЯ № 61  откриване на учебната година

 На 1 и 2 юни 2018 г.  Яворовци завоюваха "Сребърни медали от младежкия форум по предприемачество "Изгряващи звезди" 2018 " ...  виж тук

 

 Златен дубъл за учениците на СУ „Пейо Яворов“- Плевен. На 28.03.2018 г. в град Плевен се проведе общинският кръг на Ученическите игри по лека атлетика за юноши и девойки 8. – 10. клас. Нашите ученици спечелиха първите места. Особено ценна за Яворовци е победата при девойките – много оспорвана борба до последната дисциплина. Успяхме да преодолеем сериозната конкуренция на училища като МГ „Гео Милев“ и ПГПЧЕ, в чиито отбори се състезават най-изявените лекоатлети на национално ниво. При юношите по безапелационен начин нашите момчета успяха да стигнат до първото място. За поредните ни големи успехи, с които много се гордеем, най-голям принос имат Деница Иванова – ХА клас, Ивета Бойнова – VІІІА клас, Весела Димитрова – VІІІА клас, Кристина Костадинова – VІБ клас, Цветан Георгиев – VІІІА клас, Максимилиян Щерев –ІХБ клас, Габриел Павлов – ХА клас. Пожелаваме им успех, в който не се съмняваме, на следващите етапи, където ще представят не само училището, но и града ни. виж Facebook

 22 март 2018 г.  Сцената на ДКТ „Иван Радоев” се превърна в своеобразна арена на творческия гений, неизчерпаем талант и оригиналност на всички Яворовци. Тържественото честване е във връзка със 140 години от рождението на нашия патрон Пейо Яворов. ... албум 14.02. Facebook ... и също виж галерия №97

  21 февруари 2018 г. Минало, настояще и бъдеще в едно плевенско училище ... 140 години свободна България и още 140 години бъдеще за България - 280 метра надежда извезаха децата на "Яворов" ... виж галерия №96

 14 февруари 2018 г.  ДЕН НА ПРЕГРЪДКАТА 14 февруари е празник на любовта, но тя, любовта, има много лица – обич, привързаност, себеотдаденост, капка нежност за всеки ... ЯВОРОВЦИ – едно голямо семейство - отбелязват деня с взаимност и настроение. Дежурните по прегръдка носят своя отличителен знак, характерен за празника-голямо сърце. Те имат приятното задължение да прегърнат всеки, който влезе в училището ... албум 14.02. Facebook

  14 февруари 2018 г.  Шест ученици от Х а клас се включиха в проект „Подай ръка за успешна реализация” на Регионален бизнес център Плевен. На 14.02.2018 година те представиха практическо приложение на бизнес модел „КАНВАС” и тяхната иновативна идея за бизнес пред ученици от девети и осми клас от СУ „Пейо Яворов”, обучаващи се в профил „Предприемачество и бизнес”. Наученото по проекта ще бъде използвано и доразвито от учениците в часовете по Предприемачество в 11 клас, когато те ще създадат Учебна компания за практическо осъществяване на идея им. На събитието присъства госпожа Виолета Христова, представител на Регионален бизнес център - Плевен, която нагледно представи модела и отличи участниците от нашето училище като добре подготвени и мотивирани за работа. албум Подай ръка за успешна реализация - Facebook

  31 януари 2018 г. Поетичната картина «31 горящи спомена за Яворов» грабна публиката със споделени съкровени мигове от живота и ... виж галерия №95

  23 януари 2018 г. Открит урок по РОДОЛЮБИЕ в зала "Катя Попова" с учениците от 4"б" клас с класен р-л г-жа Славова и техните родители  ...  виж галерия №94

  22 декември 2017 г. Плевенските рокери бяха в училището ни. Тяхното посещение финализира дарителската акция, свързана с инициативата "МОТО КОЛЕДА", Коледно парти, Мис и мистър 2018 ... виж галерия №93

  15 декември 2017 г. Конкурс "Най-красива класна стая". От малки до големи изрязваха, лепиха, оцветяваха, окачваха, подреждаха, обичаха се, помагаха си, стараеха се да бъдат по-добри, и СЪТВОРИХА уникални ... виж галерия №92

 15 ноември 2017 г. Училищен празник под надслов ”Имам идея” се проведе в еде в еде в еде в еде в еде в еде в еде в еде в еде в еде в еде в еде в еде в еде в СУ ”Пейо Яворов”. Тази инициатива, организирана от нашите мислещи иноватори, е част от ... виж галерия №91

  31 октомври 2017 г. Ние, учениците решихме така: Хелоуин, но с българско хоро и с български тикви! ... виж галерия №90

  25 октомври 2017 г. Известни личности отново четат на ЯВОРОВЦИ ... виж галерия №89

  13 октомври 2017 г. Малките Яворовци от IVБ с класен ръководител Наталия Славова щурмуваха Парламента с вълнение и ентусиазъм ... виж галерия №88

  12 октомври 2017 г. “Мениджър за един ден” е една от най-популярните инициативи на Джуниър Ачийвмънт България. В нея тази година от СУ ”Пейо Яворов” се включват бъдещи млади мениджъри и заемат за един ден длъжности ... виж галерия №87

  16 септември 2017 г. Учим и живеем НА ЧИСТО! ИГРАЕМ ЧИСТО - България е един отбор! По-чисто! По-приятно! По-привлекателно! ... виж галерия №86

  15 септември 2017 г. Ние, големи и малки ЯВОРОВЦИ, отново прекрачихме училищния праг с вълнение, трепетни очаквания и нови надежди ... виж галерия №85

  На 14 септември 2017 г. в училище „Пейо Яворов” се отслужи тържествен водосвет за здраве и благоденствие ... виж галерия №84

 

МИНАЛИ СЪБИТИЯ ОТ УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА


 

 


  НАПРЕЖЕНИЕ, ДИНАМИКА, ЕМОЦИИ И КОНКУРЕНЦИЯ на форума "Изгряващи звезди" и МАЛКО РЕЛАКС , 1-3 юни 2017, комплекс "Камчия" ... виж галерия №83

  Учебна Компания "FUTURE INOVATIONS" - ХІа клас, финалист от Регионалното състезание на Учебните компании във Враца ...виж галерия №80

  Национален кръг на Десета Национална олимпиада по История и цивилизация, 21 - 23 април 2017 г. …“  виж галерия №79 

  Отборът на СУ „Пейо Яворов“ – Плевен спечели първото издание на „Младите говорят за…“  виж галерия №78 

  2017 - за поредна година Яворовци са номер едно в Леката атлетика на Плевен ...  виж галерия №77 

  На 24.03.2017 г., в Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ – Плевен, Средно училище „Пейо Крачолов Яворов” отбеляза 48-годишнината от ...  виж галерия №76 

  "Полина Атанасова се класира на първо място в училищния кръг на Седмото национално състезание по правопис на английски език Spelling Bee  виж галерия №75 

  На 28 февруари 2017 година в СУ „Яворов“ гостуваха артисти от Северняшкия  ...  виж галерия №74 

  22 февруари - ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА В СУ "ПЕЙО К. ЯВОРОВ" -  ...  виж галерия №73 

  Клуб "Млади възрожденци" пред паметника на Апостола ...  виж галерия №72 

  "ВАСИЛ ЛЕВСКИ - 144 МИГА БЕЗСМЪРТИЕ" На 17.02.2017 г. в Яворовци смирено сведоха глави пред паметта на Васил Левски по случай ...  виж галерия №71 

  ДЕН НА РУСКАТА КУХНЯ В СУ ”ПЕЙО ЯВОРОВ” - ПЛЕВЕН С УЧЕНИЦИ ОТ 7 А И 12 А КЛАС ИЗУЧАВАЩИ РУСКИ ЕЗИК ПРИ Г-ЖА ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА  виж галерия №70 

  БЛАГОТВОРИТЕЛНА КОЛЕДНА АКЦИЯ съвместно с РОКЕРИТЕ на Плевен, за събиране на дрехи, играчки и парични средства за деца лишени от родителска грижа. На 23 декември 2016 от 12:30 часа МОТО ШОУ в двора на училището.   виж галерия №69 

  В навечерието на новогодишните празници и Коледа, за да се случи коледната магия, Ученическият съвет обявява конкурс "Най-красива класна стая". Срок 5-15 декември. Комисията ще журера на 16 декември от 12:30 часа. Успех на всички!  виж галерия №67  и  галерия №68

  На 23 ноември 2016 г. в Библиотеката наградиха победителите в конкурс, посветен на 100 години от рождението на Роалд Дал.
     По повод 100-годишнината от рождението на писателя Роалд Дал и по програма „Насърчаване на четенето чрез писане и театър”, РБ „Христо Смирненски” обяви Регионален детски творчески конкурс под надслов „Магията на доброто около нас” / „The Magic of good around us”. Вдъхновени от творчеството на любимия си автор, в конкурса се включиха значителен брой участници между 7 и 14 години от Плевен и региона. В своите 167 рисунки, 164 текста на български език и 72 текста на английски език, децата изразиха себе си и виждането си за това що е добро, как да го създаваме и пазим, и доказаха, че познават и обичат героите на Роалд Дал.
     Компетентно жури от преподаватели по английски език, български език и литература, изобразително изкуство и художници оцени творбите на младите участници. В категориите: рисунка, разказ, есе и стихотворение бяха отличени двадесет и девет деца. Заключителният етап на Регионалния детски творчески конкурс „Магията на Доброто около нас”/ „The Magic of Good Аround Us” се състоя на 23 ноември 2016 г. от 17 ч. в Арт залата на библиотеката. Тържеството започна с изненада – откъс от книгата „Чарли и шоколадовата фабрика”, драматизиран от четвъртокласниците при ПГПЧЕ с кл. ръководител г-жа Деница Горанова. Отличените участници представиха творбите си на публиката. Приятелството, добрите думи, обичта са символите, в които децата видяха вълшебството на доброто и го изразиха по своеобразен начин – чрез пъстроцветни рисунки, вълнуващи стихове, съдържателни есета, оригинални постери. Младите таланти бяха наградени с книги и сертификати, връчени им от директора на РБ „Христо Смирненски” г-жа Аня Михова.
     Сред 29-те призьори са и две наши момичета:
Василена Петрова Банчева и Ани Венелинова Георгиева.
Честито!

  Във връзка със Световната седмица по предприемачество 2016, на 18 ноември се проведе традиционният за СУ «Пейо К. Яворов», Плевен празник „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ”.   ...  цялата статия и галерия ТУК

  "Млада дама стана кмет за един ден в Плевен"  на 17.11.2016 Александра Терзиева, ученичка от СУ „Яворов”  ще види от близо какво е да си кмет. Младата дама сяда за ден в стола на кмета на община Плевен Георг Спартански в рамките на инициативата ...  цялата статия и галерия ТУК  

  СУ „Пейо Яворов“, гр. Плевен бе домакин на подборен областен кръг за определяне участниците в Националното състезание по природни науки и екология от област Плевен. В надпреварата участваха 27 ученици от 7 училища, успешно преминали първия етап.   ...  галерия снимки ТУК  

  На 30 септември, интересна спортна инициатива организираха в Средно училище „Пейо Яворов” - Плевен. Тя бе посветена на Европейския ден на спорта 2016. Откриването на събитието също бе нетрадиционно  ...  цялата статия и галерия снимки ТУК  

  На 14 септември, отец Милен от църквата „Св. Параскева“ посети средно училище „Яворов“, където извърши водосвет по случай християнският празник Кръстовден и началото на новата учебна година  ...  цялата статия ТУК  

  На XIII Международна олимпиада по география, която се проведе от 16 до 22 август в Китай, българските ученици Апостол Савов от XII клас на СОУ „Пейо Яворов“ – Плевен и Велизар Бъчваров от XI клас на ОМГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, спечелиха бронзови медали. ...  цялата статия ТУК

МИНАЛИ СЪБИТИЯ ОТ УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА


 
 


  Мариана Грънчарова-Михайлова
директор на СОУ „Пейо Яворов”  град Плевен до лятото на 2016 г.
       
На 18 март чествахме 138 години от рождението на нашия патрон Пейо Яворов в ДТ "Ив. Радоев" Плевен. По повод честването на патронния празник на училището, обявихме конкурс за написване на есе, съчинение, стихотворение или разказ, посветени на Пейо Яворов или на тема, по ваш избор, например ”Какво ценя най-много в себе си и другите?”; ”Бъдещето на България - очаквания и перспективи” , "Аз не живея: аз горя - заветите на Пейо Яворов". Получихме десетки творби, които затрудниха дори компетентното жури, включващо преподавателите по литература от училището.


 
 КОНКУРС


   По повод честването на патронния празник на училището, обявяваме конкурс за написване на есе, съчинение, стихотворение или разказ, посветени на Пейо Яворов или на тема, която ви вълнува, например ”Какво ценя най-много в себе си и другите?”; ”Бъдещето на България - очаквания и перспективи” , "Аз не живея: аз горя - заветите на Пейо Яворов". Условия за участие: писмените работи да са с обем до три печатни страници; в конкурса участват до три авторски стихотворения; посочете точни данни за обратна връзка – име, клас, училище, имейл/телефон; творбите, които участват в конкурса, се предават в дирекцията или на имейл su_yavorov_pl@mail.bg Краен срок: 4 март 2016 г Резултатите ще бъдат обявени на 18 март 2016 година в ДТ "Ив. Радоев" Плевен.

Ето имената на наградените участници в конкурса:
        - за стихотворение
1 място Симона Борисова 8а
2 място Сашо Василчев 6а
3 място Ангел Димитров 6а
3 място Ани Георгиева 3а
       - за есе
1 място Бойко Цанов 6а
2 място Юлия Петрова 8а
3 място Георги Лозанов 6 а
       - грамоти за участие
Виктория Маринова 6а
Димитър Пелов 6а

  УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ "В ИМЕТО НА ДЕТЕТО"

КОИ СМЕ НИЕ
   Екип от специалисти:
   - Теменужка Илиева - педагог
   - Албена Йонова - педагог
   - Кирил Миланов - психолог
   - Валя Василева - логопед
   - Габриела Тодорова - педагог

 НАШЕТО МОТО
   
ПЕДАГОЗИ И РОДИТЕЛИ РАМО ДО РАМО В ИМЕТО НА ДЕТЕТО

 НАШАТА ИДЕЯ
   - заедно да се развиваме и учим;
   - да се уважаваме и подкрепяме, защото заедно формираме личности

 ТЕМИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

        ПЪРВА ТЕМА - ПЪРВИ СТЪПКИ В УЧИЛИЩЕ - тук
        ВТОРА ТЕМА - МАКАР И РАЗЛИЧНИ, ВСИЧКИ СМЕ ХОРА - тук
        ТРЕТА ТЕМА - ЗА ПООЩРЕНИЕТО И НАКАЗАНИЕТО ... - тук
        ЧЕТВЪРТА ТЕМА
- СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА ДЕЦАТА ... - тук

        ПЕТА ТЕМА - ДЕТСКАТА ЛЪЖА ... - тук
ШЕСТА ТЕМА - АГРЕСИЯТА СРЕД ДЕЦАТА ... - тук МАТЕРИАЛИ КЪМ ОТДЕЛНИ ТЕМИ, КОИТО МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ

   
- към тема
#1 "ПЪРВИ СТЪПКИ В УЧИЛИЩЕ":
     
статия "КОГАТО СИ МИСЛИШ, ЧЕ НЕ ТЕ ГЛЕДАМ ..."  download


      статия "МЕМОРАНДУМ НА ЕДНО ДЕТЕ"  download
   

   
- към тема
#3 "ЗА ПООЩРЕНИЕТО И НАКАЗАНИЕТО ...":     
        статия "ПОСЛАНИЕТО НА ЕДНО ДЕТЕ ..."  download


      статия "НЯКОИ СЪВЕТИ ОТНОСНО НАКАЗАНИЯТА И ПООЩРЕНИЯТА"  download

     - към тема #5 "ДЕТСКАТА ЛЪЖА":     
        статия "10 неща, на които може да ни научи всяко дете"  download

        статия "
Детето ще израсте щастливо и успешно, ако му казвате: download

        статия "
СЪВЕТИ ЗА РОДИТЕЛИ"  download


    
- към тема #6 "АГРЕСИЯТА СРЕД ДЕЦАТА":     
        статия "КАК ДА СЕ СПРАВИМ С АГРЕСИЯТА"  download

 СЕДМА ТЕМА - очаквайте през месец април

 

МИНАЛИ СЪБИТИЯ ОТ УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА


 

 


 На 01.11.2014 г. - 250 състезатели от училищата в нашия град ще вземат участие в турнира по лека атлетика „Децата на Плевен”. Надпреварата ще се проведе за втори път в Плевен. Организира я Спортният клуб по лека атлетика „Спартак”. Официалното откриване е ...   снимки ТУК

  На гости в СОУ “П. Яворов” бяха предприемачът Александър Белокапов и старши експертите в Регионалния инспекторат по образованието в Плевен Снежана Георгиева и Елисавета Сергеева. Те бяха там по повод срещата на тема “Открий предприемача в себе си”, посветена на Седмицата по предприемачество, чийто домакин за нашата страна е “Джуниър Ачийвмънт” - България. ...   снимки ТУК

МИНАЛИ СЪБИТИЯ ОТ УЧЕБНАТА 2013-2014 ГОДИНА


 

 


 Конкурсът, обявен от ръководството на СОУ „Яворов” обявява на тема "МОЯТА КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНА СТАЯ" завърши! Поздравяваме всички участници, а на победителите - честито! 
   На 14.ХІ.2013 г. жури в състав г-н С. Камбуров - председател и членове г-жа М. Грънчарова, Пл. Митев и Р. Русев разгледа стаите включени в конкурсната надпревара и реши:
ПЪРВО МЯСТО - стая 302 на 7Б клас с кл. р-л г-жа В. Христова
ВТОРО МЯСТО - стая №101 - 4А клас с кл. р-л г-жа Н. Славова
ТРЕТО МЯСТО - стая №105 - 2Б клас с кл. р-л г-жа Т. Илиева
В галерия №57 публикуваме снимки на участващите в конкурса стаи - Вижте ТУК

  СПИСЪЦИ НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА ЗА VIII-XII КЛАС СА ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ "УЧЕБЕН ПРОЦЕС"  тук . Файловете са в pdf формат

 На 12.04.2014 г. в град Велико Търново се проведе регионалният кръг на състезанието по правопис на английски език Spelling Bee ...   ...   снимки ТУК

  На 14 март - петък 2014, в СОУ ”Пейо Яворов” – Плевен се проведе патронен празник, посветен на 136 години от рождението на Пейо Яворов.   ...    снимки ТУК 

 На 14 март - петък 2014, в СОУ ”Пейо Яворов” – Плевен се проведе училищен кръг от състезанието SPELING BEE. Двама ученици се класираха за участие в регионалното състезание. Участваха общо 19 ученици, избрани от всеки клас. Всички участници демонстрираха знания и умения, но паниката и като се има предвид, че някои участваха за първи път, отпадаха и останаха само двама. Победителят на училищно ниво е Мирослав Миров от 5 б клас, а на второ място е Иван-Александър Александров от 6 а клас. В журито бяха преподавателите Жени Костова и Галина Луканова, а ученик бе журналистът ни за един ден Апостол Савов, тъй като има сертификати за владеене на английски.   ...    снимки ТУК

 На 19 ноември в СОУ ”Пейо Яворов” – Плевен се проведе Иновационен лагер. Състезанието е част от инициативите, посветени на Световната седмица по предприемачество, домакин на която за България е американската фондация- Джуниър Ачийвмънт България.    ...    цялата статия ТУК  

 С пъстра програма в СОУ „Яворов” откриха юбилейна учебна година
   С едночасова програма в която имаше „за всекиго по нещо” на 16 септември бе открита учебната година в СОУ „Пейо Яворов”. След посрещането на училищното знаме и прочитането на официалните приветствия по повод първия учебен ден от министъра на образованието, от областния управител и от кмета на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков, думата взе директорът Мариана Грънчарова. „През септември честваме много празници - Съединението, Независимостта на България, Кръстовден, Деня на Вяра, Надежда и Любов, но най-празничният ден е този, в който откриваме новата учебна година. Затова искам да се обърна към родителите на първокласниците. Благодарим ви, че поверихте вашите деца на нас...    цялата статия ТУК

МИНАЛИ СЪБИТИЯ ОТ УЧЕБНАТА 2012-2013 ГОДИНА


 

 


 На 17 октомври стартира втората година по проект УСПЕХ с 30 групи, които ще работят в 9 области, разпределени в 16 клуба, 4 секции, 4 студиа, 2 дискусионни клуба и 4 ателиета. В реализацията му се включиха 20 учители и над 300 ученика от всички възрастови групи.
Повече можете да научите от раздел ПРОЕКТ "УСПЕХ" на сайта ни тук

  Лична страница на Михаела Тодорова от 12 клас на СОУ "Яворов", гр. Плевен

МИНАЛИ СЪБИТИЯ ОТ УЧЕБНАТА 2011-2012 ГОДИНА


 

 

 

 


 На 19 март2012  за 11-а поредна година фондация “Джуниър Ачийвмънт България” организира националната инициатива “Мениджър за един ден”...  статия във в. Посредник

 На 1 март 2012 в София се проведе финалът на националното състезание “Иновационен лагер 2011-2012”, организиран от “Джуниър Ачийвмънт - България”. Участие в него взеха   статия във в. Посредник

   Вторник, 17 януари 2012г. През тази учебна година в СОУ “Яворов” продължава една инициатива, която педагогическият екип, а и децата от училището, много харесват. Преди малко повече от две години в това плевенско училище малчуганите от 1 до 4 клас проведоха поредица от срещи под наслов “Известни личности четат приказки”. На гости на децата беше доц. д-р Росен Цонев, преподавател в биологическия факултет на Софийския университет.   статиите във в. Посредник

 В сряда на 13 декември 2011 в СОУ “Пейо Яворов” беше даден старт на дейността на учебна компания “Junior Life Style”, наследник на ...   статия във в. Посредник

 На 10 декември 2011 по повод празника на Плевен се проведе турнир по футбол на малки врати за деца 3-4 клас. ОТБОРЪТ НА СОУ “ЯВОРОВ” е ПЪРВИ В ТУРНИРА “ОСВОБОЖДЕНИЕТО - 2011”.   статия във в. Посредник

 В началото на месец декември СОУ "Яворов" получи високо отличие от “Джуниър Ачийвмънт България” - СЕРТИФИКАТ за организиране на инициатива "Инавационен лагер" в рамките на Световната седмица по предприемачество 2011  снимка тук,   документ в pdf формат

 В сряда 16 ноември, СОУ “Пейо Яворов” беше домакин на иновационен лагер. В него участие взеха 8 отбора от общо 31 ученици, обучаващи се в профилираните паралелки по “Предприемачество и бизнес” и “Стопански мениджмънт”...   статия във в. Посредник

 Във връзка със Световната седмица по предприемачество, която ще се проведе от 14 до20 ноември, на 16 ноември, сряда, СОУ “Пейо Яворов” ще бъде домакин на иновационен лагер.   статия във в. Посредник
 

МИНАЛИ СЪБИТИЯ ОТ УЧЕБНАТА 2009-2010 ГОДИНА


 

 
Тук  ще откриете материали, които са били поместени на страниците на нашия сайт, но поради изминалото време на тяхната актуалност минават в секция АРХИВ.

 

 


 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2009-2010 ЧЕСТВАМЕ 40 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА СОУ "ЯВОРОВ" - ПЛЕВЕН

Мариана Грънчарова, директор на СОУ “Пейо Яворов”:
Когато човек има желание, би се справил с всички предизвикателства
 
- Г-жо Грънчарова, с какви чувства посрещате този юбилей?
- Посрещам годишнината с вълнение и много емоция. Все пак 40 години не са малък период в историята. Вчера (бел. ред. четвъртък) над 30 бивши учители на СОУ “Пейо Яворов” дойдоха отново в училището. Те споделиха свои преживявания през годините, а ние ги запознахме с дейността ни през последните пет години. Както виждате, всички се чувстват празнично и се радвам, че получихме толкова много поздравителни адреси и букети цветя.
- Кои са най-големите успехи, с които ръководеното от вас училище може да се похвали през изминалата година?
- До този момент ние нямахме ученици, класирани на олимпиади и национални състезания, но през тази година и това се случи. Заедно с Математическата и Езиковата гимназии спечелихме проект, по който да се работи с талантливи деца с цел добрата им подготовка за олимпиади. Това все пак е признание и за труда на всички колеги.
- Поводът не е подходящ за повдигане на темата за финансовите проблеми. Въпреки това, как са решени те в СОУ “Пейо Яворов”?
- Аз мисля, че когато човек има желание и е добър мениджър, би се справил с всички предизвикателства. Разбира се, това трябва да се оценява и да се изготви стратегия за развитието на образованието от страна на Общината. Нужно е да се изработи и списък с професиите, да се помисли и за учениците, които нямат намерение да продължат обучението си във висше училище. Това е хубаво да се направи съвместно с Министерството на образованието.
- А какъв е процентът на зрелостниците от вашето училище, които продължават образованието си във ВУЗ?
- През последните години, заедно с моите колеги, успяхме да завоюваме едно наистина достойно място в образованието в Плевен. Горди сме, че тази година около 90 процента от нашите зрелостници са приети в университет. Имаме ученици, които продължиха да учат зад граница - в Холандия, например. Но болшинството от нашите възпитаници предпочетоха родните университети. Винаги сме възпитавали учениците ни да бъдат поне малко патриоти, а и смятам, че ВУЗ-овете тук дават не по-лоша подготовка от тези на запад.
Интервю на Радослав ХРИСТОВ в. Посредник

  Компанията “Енджой”, в която участват 11-окласници от СОУ “Яворов” - Плевен, завоюва престижното трето място в организирания от “Джуниър Ачийвмънт” младежки бизнес форум с названието “Изгряващи звезди”.  Статия във в. Посредник предстои в бройя от 8 юни  Снимки от събитието са поместени в ГАЛЕРИЯ #38 "Бизнесмени на ръба на пълнолетието" - статия на в."Сега" от 15 06 2010 за учебните компании, и за нас! 

 Със сребърни медали и второ място от лекоатлетическата надпревара при момчетата 5-7 клас на Ученически игри 2010 година се завърнаха възпитаници на СОУ “Яворов” - Плевен.
 статия във в. Посредник

 Телевизионно шоу в “Яворов” Под формата на хумористично телевизионно шоу изпрати своите зрелостници СОУ “Пейо Яворов”.  статия във в. Посредник    

 Апостол Савов - ученик от “Яворов” втори на национална олимпиада по география и икономика.  статия във в. Посредник

 Отбор МОМЧЕТА - 7 клас от СОУ "Яворов” - 13 април 2010  снимки

 СОУ “Яворов” най-добре се справя в кризисна ситуация  статия във в. Посредник

 
Учениците от СОУ “Яворов” участват в деветото издание на инициативата на Джуниър Ачийвмънт България “Мениджър за един ден” 22 март 2010 г.  Първа статия във в. Посредник  Втора статия във в. Посредник  Информация от сайта DARIK News - Плевен

 Ученици с успех в национален конкурс  статия във в. Посредник Седем ученици от СОУ “Пейо Яворов” взеха участие в първия Национален детски конкурс за рецитатори на руски език под надслов “Гимнастьорка”, провел се в края на февруари в София.

 Осмомартенски концерт в “Яворов”  статия във в. Посредник

 “Яворов” напред в “БАНКИТЕ В ДЕЙСТВИЕ”  статия във в. Посредник  снимки в Галерия #37

 Мариана Грънчарова, директор на СОУ “Пейо Яворов” - Плевен: Усилията ни са в посока да убедим нашите възпитаници в собствените им сили  статия във в. Посредник

 От 16 до 22 ноември тече Световната седмица на предприемачеството  инициатива, чиято глобална цел е да вдъхнови младите хора да прегърнат иновациите, въображението и творческия подход. ...
 статия във в. Посредник

 30 октомври 2009 - празник в СОУ "Яворов" С богата музикално-артистична програма в четвъртък СОУ “Пейо Яворов” в Плевен отбеляза 40-ия си рожден ден. Училището е открито през есента на 1969 година като основно, а през учебната ...  статия във в. Посредник

Училищна театрална трупа “Приказка без край”, с художествен ръководител Анелия Несторова

 Първият звънец удариТочно в 9 часа вчера в училищата в Плевен би първият звънец, който възвести началото на учебната 2009/2010 година. Кметът на Плевен Найден Зеленогорски откри новата учебна година в СОУ “Пейо Яворов” в Плевен ...  статия във в. Посредник

Тържеството по откриването на новата учебна година в СОУ *П. К. Яворов* бе уважено от кмета Найден Зеленогорски и началника на РИО Анни Петкова. Снимка: Юрий КОНОВ

  Поздравителни адреси

 Поздравителен адрес от Председателя на 41 Народно събраниена Република България,г-жа Цецка Цачева      

 Поздравителен адрес от Областен управител Област Плевен - г-н Иван Новкиришки  

 ЛИЧНА СТРАНИЦА на 4б клас - випуск 2010 с класен ръководител Наталия Славова

  ЛИЧНА СТРАНИЦА на 12 клас - випуск 2010 с класен ръководител Стоян Стоянов

МИНАЛИ СЪБИТИЯ ОТ УЧЕБНАТА 2008-2009 ГОДИНА


 

 

 


 ЛИЧНА СТРАНИЦА на 4а клас - випуск 2009 с класен ръководител Стефка Стоева Нинова

  ЛИЧНА СТРАНИЦА на 12 клас - випуск 2009 с класен ръководител Ели Дикова

  15 септември - откриване на учебната 2008 - 2009 година 
Снимки в галерия #28

 31 октомври 2008 - откриване на нов (трети) компютърен кабинет. Гости на тържеството са г-н Зеленогорски кмет на град Плевен, служители от отдел Образование, РИО-Плевен, журналисти, родители ...  статия във в. Посредник и Снимки в галерия #31

 Турнир по футбол "БУДИТЕЛИ" - отбора на 4 клас зае ІІ място Снимки в галерия #29                               

 Театрална трупа с ръководител г-жа Тодорова поднасят поздрав за Първи ноември - Ден на Народните будители Снимки в галерия #30    

 Вече трета година СОУ “Пейо Яворов” - Плевен привлича ученици със своята перспективна специалност “Предприемачество и бизнес”... 
статия във в. Посредник

 С голяма торта и много приятели, ученеци от училището ... статия във в. Посредник - тук

 2009 - Международна година на астрономията - тук

 
Успешната година на СОУ “Яворов” спечели конкурс “Добрата новина"  статия във в. Посредник - тук

 31 март 2009 г. За трета поредна година ученици от профилираните паралелки 9, 10, 11 клас взеха участие в националната инициатива " Мениджър за един ден", като бяха на "работа" в Министерство на икономиката, в офиса на Евродепутат Е. Вигенин, в кметството на град Плевен, в Областна администрация, в РИО, НАП и местни медии.   Повече за инициативата можете да прочетете в раздел ИНИЦИАТИВИ на нашия сайт - тук    Снимки са публикувани в галерия #32 и галерия #33

 Три крехки дами, ръководещи с желязна ръка своите учебни заведения, се сдобиха с титлата „Директор на годината”. Това са: Мариана Грънчарова - директор на ...

  статия във в. Посредник - тук

 Непобедими ханове, велики царе и борци за свобода в СОУ “Яворов” - урок по родолюбие в 3 Б клас с класен ръководител г-жа Наталия Славова статия във в. Посредник - тук

 

МИНАЛИ СЪБИТИЯ ОТ УЧЕБНАТА 2007-2008 ГОДИНА


 

 

 


 ЛИЧНА СТРАНИЦА на 4б клас - випуск 2008 с класен ръководител Теменужка Илиева

  ЛИЧНА СТРАНИЦА на 12 клас - випуск 2008 с класен ръководител Свилен Стойчев

 Почетна грамота „Неофит Рилски” от Министерство на образованието получи г-н Иван Бенков - учител по икономика в СОУ „Яворов” ... снимка тук

 Почетен ДИПЛОМ от кмета на град Плевен, г-н Н. Зеленогорски снимка тук

 Поздравителен АДРЕС от областен управител на област Плевен,  г-н Цветко Цветков  снимка тук

 На 4 и 5 юни 2008 г. учениците от ІХа и Ха клас на профилираните паралелки "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС" имаха уникалния шанс да бъдат гости в Парламентана на Република България и Министерство на икономиката и енергетиката.  Снимки от събитието са публикувани в галерия #27

 На 23 май, ден преди празника на българската просвета и култура и на славянската писменост, СОУ „Пейо Яворов” имаше празник ...
още по темата

 20 май 2008 - рисунка на асфалт - участват отбори от всички класове на начален курс. Тема за творчество - "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО"  Снимки в галерия #25

 Резултати от математеческото състезание 2-12 клас, посветено на 130 годишнината от рождението на патрона на училището Пейо Яворов  тук

 
9 - 11 май 2008 - гр. Варна  Единадесетото национално състезание „Виртуално предприятие” Отборът на СОУ „Пейо Яворов” - Плевен  се класира на второ място  още по темата Снимки в галерия #23

 На 18 март 2008г. ученици от 9а и 10а клас - паралелки с профил "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС" участваха в инициативата "МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН" в Кметството на града и в Регионален Инспекторат образование - Плевен     Снимки в галерия #20

 На 29 февруари 2008г. директора на училището госпожа М. Грънчарова поздрави учениците и учителите по случай 3 март Национален празник на РБългария.  Ученици от 5 и 6 клас изнесоха кратка програма.  текст тук

 На 20 февруари 2008г. на гости "ПО КОМШИЙСКИ" бяха деца от ЦДГ "1 Юни" Те присъстваха на тържество подготвено от нашите четвъртокласници. Снимки в галерия #19

 На 19 септември 2007г. първи гост на инициатива "ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ ЧЕТАТ ПРИКАЗКИ НА ДЕЦАТА"беше г-н Найден Зеленогорски - КМЕТ на града още по темата Снимки в галерия #14

 На 11 октомври 2007г. гост на инициатива "ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ ЧЕТАТ ПРИКАЗКИ НА ДЕЦАТА" беше г-жа АННИ ПЕТКОВА - НАЧАЛНИК РИО - Плевен още по темата  Снимки в галерия #15

  На 21 май 2008 г. гост на инициатива "ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ ЧЕТАТ ПРИКАЗКИ НА ДЕЦАТА" беше г-н Илко Иларионов - директор на ДТ "Ив. Радоев" - Плевен, режисьор, актьор, писател  Снимки от срещата са публикувани в галерия #26

13 май 2008г. зала  "Катя Попова" - песни, танци, скечове, балет, спортни умения събрани в една
"ВЕЧЕР НА ТАЛАНТА"
  Снимки в галерия #24


 ОТБОР ПО ВОЛЕЙБОЛ - МОМЧЕТА 7 КЛАС - ЗАЕЛ ВТОРО МЯСТО НА ЗОНАЛЕН КРЪГ - снимка

 На 22 април 2008г. в зала  "Катя Попова" се проведе вечер посветен на народните песни и танци под надслов "НЕ СЕ СРАМУВЕЙ, ЧЕ СИ БЪЛГАРИН - ПОКАЖИ БЪЛГАРСКОТО В ИСТИНСКИЯ МУ ЛИК" още по темата Снимки в галерия #22

 На 18 януари 2008г. в залата на ДТК "Иван Радоев" се проведе Празник посветен на 130 годишнината от рождението на патрона на училището Пейо Яворов и  финализиране на проект “Ритуализация на училищния живот” още по темата Снимки в галерия #18

 На 16 януари 2008г. се състоя тържествено освещаване на новото училищно знаме - създадено по спечелен от училището проект "Ритуализация на училищния живот". още по темата Снимки от събитието са публикувани в галерия #17

 На 12 декември се проведе "Вечер на  таланта" още по темата Снимки в галерия #16

 ИНФОРМАЦИЯ от МОН за Държавни зрелостни изпити 2008 пълен текст е поместен в УЧЕБЕН ПРОЦЕС

МИНАЛИ СЪБИТИЯ ОТ УЧЕБНАТА 2006-2007 ГОДИНА


 

 

 

 


  На 20 и 21 юни 2007г. ученици от 9а  клас -  профилирана паралелка "Предприемачество и бизнес" бяха на посещение в Парламента на България. пълен текст

 На 23 май 2007г. бе връчена грамота за отлично представяне в конкурса за създаване на кабинет по биология рамките на "ДНИ НА БИОЛОГИЯТА"-2007  пълен текст

 На 17 май 2007г. се проведоха спортни срещи във връзка с ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ   резултати

 На 23 май 2007г. се проведе викторина на тема "БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА" между отбори от 3 и 4 клас
     още по темата

 На 09 май 2007г. се проведе състезание на тема "КАКВО ЗНАЕМ ЗА ЕВРОПА?"  още по темата

 На 01 юни 2007г. се проведе ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ  резултати

  На 20 и 21 юни 2007г. ученици от 9а  клас -  профилирана паралелка  "Предприемачество и бизнес" бяха на посещение в Парламента на България. пълен текст

 ЛИЧНА СТРАНИЦА на 12 клас - випуск 2007 с класен ръководител Христо Петров

 ЛИЧНА СТРАНИЦА на 8а клас - випуск 2007 с класен ръководител Сашо Камбуров
 

ПРАЗНИЦИ

 


  
Официалните празници в Република България
    определени са от Кодекса на труда, член 154. Източник - www.parliament.bg/bg/24

Дата Официално име Бележки
1 януари Нова година
3 март Ден на Освобождението на България от османско иго - национален празник   още по темата
1 май Ден на труда и на международната работническа солидарност
6 май Гергьовден
Ден на храбростта и Българската армия
24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост  КИРИЛ И МЕТОДИЙ (БЪЛГАРСКИ ВСЕУЧИЛИЩЕН ХИМН написал Стоян Михайловски) пълен текст
 24 МАЙ   още по темата
6 септември Ден на Съединението на България  още по темата
22 септември Ден на Независимостта на България
1 ноември Ден на народните будители - неприсъствен за всички учебни заведения  още по темата
24 декември Бъдни вечер
25 и 26 декември Рождество Христово (Коледа)  
Велики петък, Велика събота и Великден неделя и понеделник, които в съответната година са определени за празнуването му датите в съответната година са определени за празнуването му

 Еднократни официални празници и почивни дни в Република България
Съгласно чл.154, ал.2 на Кодекса на труда, Министерският съвет може еднократно (за всяка отделна година) да обявява официални празнични и почивни дни и да размества останалите почивни дни. Това позволява например да се сливат почивни дни разделяни от само един работен ден и преместването на този работен ден на друга дата (за отработване).
 

БЛАГОДАРНОСТ


Валентин Митков


WEB    ре-ДИЗАЙН и
ПОДДРЪЖКА - Сашо Камбуров - 2005 година

WEB - ДИЗАЙН - Валентин Митков (поклон пред паметта му!) & Сашо Камбуров - 1999-2000 г

СПОНСОРИ

Този сайт в първоначалният си вариант е създаден през 2000 г. с подкрепата на нашите спонсори.
Ако желаете и вие да сте сред тях, съобщете ни.

ЕТ "МИКИ" - президент Малинка Данчева
Кафе-аперитив "Централ",
Кафе "Интим", Магазин "Елегант", Магазин за хранителни стоки "Добър избор" с.Брест - Плевен

"Електрик 90" - президент Борис Георгиев
Фирма за заваръчна техника, сервиз и консумативи - Плевен


КАРТА НА САЙТА
ПРИЕМ УЧИЛИЩЕТО УЧЕБЕН ПРОЦЕС ДОКУМЕНТИ ДНЕВНИК АРХИВ
прием - информация за нас учебен процес училищни документи вход в Школо линкове
прием в 1. клас история изпити бюджет   архив
записване в 5. клас галерия учебници профил на купувача    
прием в 8. клас вестник проекти GDPR    
  лични страници инициативи      
начална страница обществен съвет