ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

ПРИЕМ ЗА 2024 - 2025 УЧЕБНА ГОДИНА

ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
в тази секция са поместени материали за:

ПРИЕМ в 1. КЛАС

ЗАПИСВАНЕ в 5. КЛАС

ПРИЕМ в 8. КЛАС

 ВЪЗМОЖНОСТИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ УЧИЛИЩЕТО

СУ „Пейо Яворов“, Плевен
ПЛАН - ПРИЕМ на ученици в ПЪРВИ, ПЕТИ и ОСМИ клас
за учебната 2024/2025 година

Пълният текст на обявата - вижте / изтеглете от тук

 

ПРИЕМ в ПЪРВИ КЛАС


 


 ОБЯВЯВА паралелка с 22 места за ученици в първи клас.
 РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА:
    - избираеми учебни часове (ИУЧ) от разширената подготовка по български език и литература, математика, предприемачество
    - факултативни учебни часове (ФУЧ) от допълнителната подготовка по хореография, английски език

 ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:
1. Заявление за прием в ПЪРВИ клас за учебната 2024-2025 г
(Приложение 1-1)
     изтеглете от тук
2. Декларация-съгласие за обработване личните данни
(Приложение 1-2)
     изтеглете от тук
3. Заявление от родител за избор на ИУЧ, ФУЧ, ЦДО, спорт за 2024-2025
(Приложение 1-3)
     изтеглете от тук
4. Критерии за ученици в ПЪРВИ клас на общинските училища
     изтеглете от тук
5. Правила на Община Плевен за прием в първи клас - 2024-2025 година
     изтеглете от тук
6. Прилежащ район на СУ "Пейо Яворов" - гр. Плевен
     изтеглете от тук
7. График на дейностите по прием на ученици в ПЪРВИ клас за учебната 2024-2025 година, изготвен и публикуван от Община Плевен - в таблицата:

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Вид дейност

Срок

1.

  Подаване на заявление за кандидатстване (Приложение 1-1)*

от 13 февруари 2024 г.
до 27 май 2024 г.

2.

  Обявяване на резултати с приетите ученици на първо класиране

03 юни 2024 г.
(на сайта на училището)

3.

  Записване на учениците приети на първо класиране

от 06 юни 2024 г.
до 10 юни 2024 г. (вкл.)

4.

  Обявяване на свободни места след първо класиране

14 юни 2024 г.
(на сайта на училището)

5.

  Обявяване на резултати с приетите ученици на второ класиране

17 юни 2024 г.
(на сайта на училището)

6.

  Записване на учениците приети на второ класиране

от 20 юни 2024 г.
до 24 юни 2024 г. (вкл.)

7.

  Обявяване на свободни места след второ класиране ***

27 юни 2024 г.
(на сайта на училището)

8.

  Записване на ученици на незаетите места в училищата

от 28 юни 2024 г.
до 01 юли 2024 г. (вкл.)

    * Заявления се приемат всеки делничен ден от 08:00 до 18:00 часа, с изключение на времето на междусрочна ваканция и пролетна ваканция в канцеларията на училището.
   ** Подава се и Декларация-съгласие за обработване личните данни
(Приложение 1-2)

   ** Забележка:  
   Ако местата се заемат след първия етап на класиране, няма да се провежда втори етап.


СПИСЪК на приети ученици в ПЪРВИ клас на ПЪРВО класиране за учебната 2024-2025 година

информацията ще е налична за изтегляне на 03 юни 2024 г.- файл в pdf формат от тук


Обявяване на свободни места след първо класиране

информацията ще е налична на 14 юни 2024 г. - тук


Обявяване на резултатите с приетите ученици от второ класиране

информацията ще е налична на 17 юни 2024 г. -  тук


Обявяване на свободни места след второ класиране

информацията ще е налична на 27 юни 2024 г. -  тук


 


 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
Записването на учениците се извършва с подаване на заявление за записване, като задължително прилагат и следните документи:

     1. Заявление за прием в ПЪРВИ клас за учебната 2024-2025 г (Приложение 1-1)
     2. Заявление от родител за избор на ИУЧ, ФУЧ, ЦДО, спорт за 2024-2025
(Приложение 1-3)
     3. Акт за раждане на ученика - представя се на място за сверяване на данните на ученика;
     4. Лична карта на родител или на лице, представляващо ученика на основание документ, удостоверяващ качеството му на настойник, попечител - представя се на място за сверяване на данните;
     5. Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал;

    Забележка:
     * В случай, че приетите ученици в ПЪРВИ клас не са получили удостоверение за завършена подготвителна група към датата на подаване на заявлението, те представят документа в срок не по-късно от 15 юни. В случай, че в посочения срок удостоверението не бъде представено, заявлението за записване на ученика в училището не може да бъде разгледано, съответно ученикът не се записва в училището.
     ** Представят се за сверяване на място оригиналите на документите, които се прилагат като ксерокопия към заявлението. Върху тях собственоръчно трябва да е написано  "Вярно с оригинала" и да е положен подпис


ЗАПИСВАНЕ в ПЕТИ КЛАС


 


 ЕДНА ПАРАЛЕЛКА С 26 МЕСТА

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА:
    - избираеми учебни часове от разширената подготовка по български език и литература, чужд език – английски/немски, математика;
    - факултативни учебни часове от допълнителната подготовка по хореография, хор, физическо възпитание и спорт

 ПРАВИЛА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС:
    - Приемът в V клас се осъществява за ученици, завършващи IV клас през учебната 2023/2024 година в СУ „Пейо Яворов“ – Плевен, и за ученици, завършващи IV клас през учебната 2023/2024 година в други училища.

 ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
   * Когато желаещите ученици за една паралелка са повече от местата, обявени в училищния план-прием, кандидатите се подреждат по низходящ ред на бала
   * Балът се сформира като сбор от оценките на национално външно оценяване (НВО) в края на ІV клас по български език и литература и по математика.
 
 * В случай, че кандидатите от други училища са повече от свободните места, се прилагат следните критерии:
   1. Живеещи в близост до училището;
   2. Наличие на други деца в семейството, които учат в училището.

 ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:
   1. ЗАЯВЛЕНИЕ за записване в 5. клас
(Приложение 5-1)
 
  изтеглете от тук в PDF формат   или   изтеглете от тук в DOCX формат
   2. ЗАЯВЛЕНИЕ от родител за ИУЧ, ФУЧ, ЦДО, СПОРТ в 5. клас
(Приложение 5-2)
 
  изтеглете от тук в PDF формат   или   изтеглете от тук в DOCX формат
   3. ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в класиране за 5 клас от други училища
(Приложение 5-3)
 
  изтеглете от тук в PDF формат   или   изтеглете от тук в DOCX формат
   4. График на дейностите по записване на ученици в ПЕТИ клас за учебната 2024-2025 г.  в таблицата:

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ ПО ЗАПИСВАНЕ В ПЕТИ КЛАС

Вид дейност

Срок

1.

  Подаване документи за записване на ученици, завършващи IV клас в СУ "Пейо Яворов", за първи етап (Приложение 5-1)

от 17 юни до 21 юни 2024 г.
всеки работен ден
от 08.00 часа до 18.00 часа

2.

  Обявяване на свободните места в V клас за учебната 2024/2025 година

24 юни 2024 г.
(на сайта на училището)

3.

  Подаване документи за участие във второ класиране на ученици от други училища (Приложение 5-3)

от 25 юни до 01 юли 2024 г.
всеки работен ден
от 08.00 часа до 18.00 часа

4.

  Обявяване на списъците с приетите ученици на второ класиране

02 юли 2024 г.
(на сайта на училището)

5.

  Записване на приетите ученици на втори етап

от 03 юли до 05 юли 2024 г.
всеки работен ден
от 08.00 часа до 18.00 часа

6.

  Обявяване на списъците със записаните ученици на втори етап и на свободните места

08 юли 2024 г.
(на сайта на училището)

7.

  Подаване на документи за записване при наличие на свободни места след  08.07.2024 г.

до 14 септември 2024 г.

 

    * Заявления се приемат всеки делничен ден от 08:00 до 18:00 часа,
при комисията по приема или в канцеларията на училището.

 


 


 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА 17 - 21 юни 2024 г.:

1. Заявление за записване в ПЕТИ клас
(Приложение 5-1)
     изтеглете от тук в PDF формат   или   изтеглете от тук в DOCX формат
2. Удостоверение за завършен начален етап (оригинал)
3. Заявление за избираеми часове (ИУЧ),факултативни часове (ФУЧ), спортни дейности, целодневна организация на учебния ден -
(Приложение 5-2)
     изтеглете от тук в PDF формат   или   изтеглете от тук в DOCX формат


 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА 25 юни  - 01 юли 2024 г.:

1. Заявление за участие в класиране за ПЕТИ клас от други училища
(Приложение 5-3)
    изтеглете от тук в PDF формат   или   изтеглете от тук в DOCX формат
2. Удостоверение за завършен начален етап (копие)


 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА 03 - 05 юли 2024 г.:

1. Заявление за записване в ПЕТИ клас
(Приложение 5-1)
     изтеглете от тук в PDF формат   или   изтеглете от тук в DOCX формат
2. Удостоверение за завършен начален етап (оригинал)
3. Заявление за избираеми часове (ИУЧ),факултативни часове (ФУЧ), спортни дейности, целодневна организация на учебния ден -
(Приложение 5-2)
     изтеглете от тук в PDF формат   или   изтеглете от тук в DOCX формат


ПРИЕМ в ОСМИ КЛАС


 


 ЕДНА ПАРАЛЕЛКА с 26 места за профилирана подготовка по ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ” с интензивно изучаване на английски език - 18 часа седмично в VІІІ клас
    - форма на обучение - дневна;
    - срок на обучение - 5 години;


 ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ за ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ”:
    - предприемачество;
    - информационни технологии;
    - учебни предмети по избор

 БАЛООБРАЗУВАНЕ:
    - Удвоена оценка от НВО по математика, удвоена оценка от НВО по български език и литература, оценката от свидетелството за завършено основно образование по информационни технологии (ИТ) и технологии и предприемачество (ТП).

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ:
   * Учениците от VIII - Х клас (първи гимназиален етап) имат възможност за разширена подготовка в избираеми учебни часове (ИУЧ) по учебните предмети въведение в предприемачеството, въведение в маркетинга и др., които се определят на училищно ниво и са до 5,5 часа седмично.
   * Учениците от VIII - X клас имат възможност за допълнителна подготовка във факултативно учебни часове (ФУЧ) до 4 часа седмично
   * Училището разполага с обновени компютърни кабинети, нов модерен STEM кабинет, възможности за работа на групи по интереси и извънкласни мероприятия.

 ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА:
    - Придобива се във ВТОРИ гимназиален етап (
XI и XII клас);
    - Профил - съвкупност от профилиращи предмети за придобиване на задълбочени компетентности;

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
За участие в държавния план-прием в VIII клас, учениците успешно завършили VII клас, подават до началника на Регионално управление на образованието (РУО) следните документи
:
    1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
    2. Копие на свидетелство за завършено основно образование;
    3. Служебна бележка за резултатите от положените изпити по НВО;

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ
ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ,
В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА
 виж тук

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА
съгласно Заповед № РД09-2045/28.08.2023 г. на Министъра на образованието и науката

Вид дейност

Срок

1.

 Подаване на заявления към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба,
№ 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

от 03 май до 21 май 2024 г.

2.

 Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г.

до 04 юли 2024 г.

3.

 Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г.

от 08 юли до 10 юли 2024 г.

4.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12 юли 2024 г.

5.

 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

от 15 юли до 17 юли 2024 г.
 от 08.00 часа до 18.00 часа

6.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19 юли 2024 г.

7.

 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

от 22 юли до 24 юли 2024 г.
от 08.00 часа до 18.00 часа

8.

  Обявяване на свободните места за трети етап на класиране

25 юли 2024 г.

9.

 Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране от 26 юли до 29 юли 2024 г.
от 08.00 часа до 18.00 часа

10.

 Обявяване на резултатите от третия етап на класиране до 30 юли 2024 г.

11.

 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране от 31 юли до 01 август 2024 г.
от 08.00 часа до 18.00 часа
12.  Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране до 02 август 2024 г. (вкл.)
13.  Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране  на 05 и 06 август 2024 г.
14.  Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране до 07 август 2024 г.
15.  Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране на 08 и 09 август 2024 г.
16.  Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 12 август 2024 г. (вкл.)
17.  Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране   определя се от директора,
до 11 септември 2024
18.  Утвърждаване на реализирания държавен прием до 14 септември 2024 г.

    * Заявления се приемат всеки делничен ден от 08:00 до 18:00 часаса

Файл с информация за прием в VІІІ клас можете да изтеглите  от тук в PDF формат


ВЪЗМОЖНОСТИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ УЧИЛИЩЕТО


 


 Учителски кадри с висока квалификация по общообразователни предмети
 Екип от специалисти - логопед, психолог и ресурсен учител
 Компютърни кабинети с INTERNET и локална мрежа
 Обучение в електронна среда в защитена платформа "MS Teams"
 Лични акаунти в @edu.mon.bg за всеки ученик при обучение в ОРЕС
 Използване на електронен дневник в платформа "ШКОЛО"
 Модерен STEM кабинет
 Целодневен режим на обучение за учениците от I до VI клас
 Организирано хранене за учениците от I до IV клас в столова с организирано хранене с топла храна за обяд и безплатна закуска
 Чуждоезиково обучение
 Компютърно обучение по ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ
 Участия по проекти
 Организиране на образователни екскурзии, зелено училище, пролетни и летни лагери
 Превенция на говорните нарушения, работа с логопед
 Модерно видео наблюдение в сградата и училищния двор
 Физкултурен салон за учениците, ползван от всички класове
 Спортна площадка в двора на училището за уроци и спортна открито
 Предоставя се възможност за участие в спортни секции по футбол, баскетбол, волейбол
 Участие в екологични клубове, дискусии, конкурси и други изяви
 Учениците от гимназиален курс имат възможност да получават стипендии за отличен успех и по социални причини
 При необходимост ученици след VII клас могат да ползват общежитие в близост до училището
 Медицинска сестра и оборудван медицински кабинет
 Училището предоставя за ползване учебници и друга помощна литература от своя собствена библиотека


КАРТА НА САЙТА
ПРИЕМ УЧИЛИЩЕТО УЧЕБЕН ПРОЦЕС ДОКУМЕНТИ ДНЕВНИК АРХИВ
прием - информация за нас учебен процес училищни документи вход в Школо линкове
прием в 1. клас история изпити бюджет   архив
записване в 5. клас галерия учебници профил на купувача    
прием в 8. клас вестник проекти GDPR    
  иновативно училище инициативи новини    
  лични страници         
начална страница обществен съвет