ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

ПРИЕМ ЗА 2023 - 2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
в тази секция са поместени материали за:

ПРИЕМ в 1. КЛАС

ЗАПИСВАНЕ в 5. КЛАС

ПРИЕМ в 8. КЛАС

 ВЪЗМОЖНОСТИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ УЧИЛИЩЕТО

   СУ „Пейо Яворов“, Плевен
ПЛАН - ПРИЕМ на ученици в ПЪРВИ, ПЕТИ и ОСМИ клас
за учебната 2023/2024 година

Пълният текст на обявата - вижте / изтеглете от тук

 

ПРИЕМ в ПЪРВИ КЛАС


 


 ОБЯВЕНИ две паралелки по 22 места за ученици в първи клас.
 РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА:
    - избираеми учебни часове (ИУЧ) от разширената подготовка по български език и литература, математика, предприемачество
    - факултативни учебни часове (ФУЧ) от допълнителната подготовка по хореография, английски език

 ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:
1. Заявление за прием в ПЪРВИ клас за учебната 2022-2023 г
(Приложение 1-1)
     изтеглете от тук
2. Декларация-съгласие за обработване личните данни
(Приложение 1-2)
     изтеглете от тук
3. Заявление от родител за избор на ИУЧ, ФУЧ, ЦДО, спорт за 2022-2023
(Приложение 1-3)
     изтеглете от тук
4. Критерии за ученици в ПЪРВИ клас на общинските училища
     изтеглете от тук
5. Правила на Община Плевен за прием в първи клас - 2022-2023 година
     изтеглете от тук
6. Прилежащ район на СУ "Пейо Яворов" - гр. Плевен
     изтеглете от тук
7. График на дейностите по прием на ученици в ПЪРВИ клас за учебната 2022-2023 година, изготвен и публикуван от Община Плевен - в таблицата:

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Вид дейност

Срок

1.

  Подаване на заявление за кандидатстване (Приложение 1-1)*

от 24 януари
до 27 май 2022 г.

2.

  Обявяване на резултати с приетите ученици на първо класиране

03 юни 2022 г.
(на сайта на училището)

3.

  Записване на учениците приети на първо класиране

от 06 юни
до 10 юни 2022 г. (вкл.)

4.

  Обявяване на свободни места след първо класиране

14 юни 2022 г.
(на сайта на училището)

5.

  Обявяване на резултати с приетите ученици на второ класиране

17 юни 2022 г.
(на сайта на училището)

6.

  Записване на учениците приети на второ класиране

от 20 юни
до 24 юни 2022 г. (вкл.)

7.

  Обявяване на свободни места след второ класиране ***

28 юни 2022 г.
(на сайта на училището)

8.

  Записване на ученици на незаетите места в училищата

от 29 юни
до 01 юли 2022 г. (вкл.)

    * Заявления се приемат всеки делничен ден от 08:00 до 17:00 часа, с изключение на времето от
31 януари до 06 февруари (междусрочна ваканция и от 01 април до 10 април 2022 г.
(пролетна ваканция за учениците от I - XI клас) в канцеларията на училището.
   ** Подава се и Декларация-съгласие за обработване личните данни
(Приложение 1-2)

   ** Забележка:  
   Ако местата се заемат след първия етап на класиране, няма да се провежда втори етап.


СПИСЪК на приети ученици в ПЪРВИ клас на ПЪРВО класиране за учебната 2023-2024 година
* на 03 юни 2023 г. *
изтеглете файл в pdf формат от тук


СПИСЪК на свободни места за ученици в ПЪРВИ клас след ПЪРВО класиране за учебната 2022-2023 година
* на 14 юни 2023 г. *
изтеглете файл в pdf формат от тук


 


 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
Записването на учениците се извършва с подаване на заявление за записване, като задължително прилагат и следните документи:

     1. Заявление за прием в ПЪРВИ клас за учебната 2022-2023 г (Приложение 1-1)
     2. Заявление от родител за избор на ИУЧ, ФУЧ, ЦДО, спорт за 2022-2023
(Приложение 1-3)
     3. Акт за раждане на ученика - представя се на място за сверяване на данните на ученика;
     4. Лична карта на родител или на лице, представляващо ученика на основание документ, удостоверяващ качеството му на настойник, попечител - представя се на място за сверяване на данните;
     5. Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал;

    Забележка:
     * В случай, че приетите ученици в ПЪРВИ клас не са получили удостоверение за завършена подготвителна група към датата на подаване на заявлението, те представят документа в срок не по-късно от 15 юни. В случай, че в посочения срок удостоверението не бъде представено, заявлението за записване на ученика в училището не може да бъде разгледано, съответно ученикът не се записва в училището.
     ** Представят се за сверяване на място оригиналите на документите, които се прилагат като ксерокопия към заявлението. Върху тях собственоръчно трябва да е написано  "Вярно с оригинала" и да е положен подпис


ЗАПИСВАНЕ в ПЕТИ КЛАС


 


 ЕДНА ПАРАЛЕЛКА С 26 МЕСТА

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА:
    - Избираеми учебни часове от разширената подготовка по български език и литература, чужд език – английски/немски, математика, визуално програмиране;
    - Факултативни учебни часове от допълнителната подготовка по хореография, хор, физическо възпитание и спорт

 ПРАВИЛА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС:
    - Приемът в V клас се осъществява за ученици, завършващи IV клас през учебната 2021/2022 година в СУ " Пейо Яворов" - Плевен и за ученици, завършващи IV клас през учебната 2021/2022 година други училища.

 ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
   * Когато желаещите ученици за една паралелка са повече от местата, обявени в училищния план-прием, кандидатите се подреждат по низходящ ред на бала.
   * Балът се сформира като сбор от оценките на национално външно оценяване (НВО) по български език и литература и математика.
 
 * В случай, че кандидатите от други училища са повече от свободните места, се прилагат следните критерии:
   1. Живеещи в близост до училището;
   2. Наличие на други деца в семейството, които учат в училището.

 ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:
   1. ЗАЯВЛЕНИЕ за записване в 5. клас
(Приложение 5-1)
 
  изтеглете от тук в PDF формат   или   изтеглете от тук в DOCX формат
   2. ЗАЯВЛЕНИЕ от родител за ИУЧ, ФУЧ, ЦДО, СПОРТ в 5. клас
(Приложение 5-2)
 
  изтеглете от тук в PDF формат   или   изтеглете от тук в DOCX формат
   3. ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в класиране за 5 клас от други училища
(Приложение 5-3)
 
  изтеглете от тук в PDF формат   или   изтеглете от тук в DOCX формат
   4. График на дейностите по записване на ученици в ПЕТИ клас за учебната 2022-2023 г.  в таблицата:

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ ПО ЗАПИСВАНЕ В ПЕТИ КЛАС

Вид дейност

Срок

1.

  Подаване документи за записване на ученици, завършващи IV клас в СУ "Пейо Яворов" за първи етап (Приложение 5-1)

от 16 юни до 21 юни
2022 г.

2.

  Обявяване на свободните места в V клас за учебната 2022/2023 година

22 юни 2022 г.
(на сайта на училището)

3.

  Подаване документи за участие във второ класиране на ученици от други училища (Приложение 5-1)

от 23 юни до 27 юни
2022 г. (вкл.)

4.

  Обявяване на списъците с приетите ученици на второ класиране

28 юни 2022 г.
(на сайта на училището)

5.

  Записване на приетите ученици на втори етап

от 29 юни до 30 юни
2022 г.

6.

  Обявяване на списъците със записаните ученици на втори етап и свободните места

30 юни 2022 г.
(на сайта на училището)

7.

  Подаване на документи за записване при наличие на свободни места

до 14 септември 2022 г.
(вкл.)

    * Заявления се приемат всеки делничен ден от 08:00 до 17:00 часа, при комисията по приема или
в канцеларията на училището.

 


 


 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА 16 - 21 юни 2022 г.:

1. Заявление за записване в ПЕТИ клас
(Приложение 5-1)
     изтеглете от тук в PDF формат   или   изтеглете от тук в DOCX формат
2. Удостоверение за завършен начален етап (оригинал)
3. Заявление за избираеми часове (ИУЧ),факултативни часове (ФУЧ), спортни дейности, целодневна организация на учебния ден -
(Приложение 5-2)
     изтеглете от тук в PDF формат   или   изтеглете от тук в DOCX формат


 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА 23 - 27 юни 2022 г.:

1. Заявление за участие в класиране за ПЕТИ клас от други училища
(Приложение 5-3)
    изтеглете от тук в PDF формат   или   изтеглете от тук в DOCX формат
2. Удостоверение за завършен начален етап (копие)


 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА 29 - 30 юни 2022 г.:

1. Заявление за записване в ПЕТИ клас
(Приложение 5-1)
    изтеглете от тук в PDF формат   или   изтеглете от тук в DOCX формат
2. Удостоверение за завършен начален етап (оригинал)
3. Заявление за избираеми часове (ИУЧ),факултативни часове (ФУЧ), спортни дейности, целодневна организация на учебния ден -
(Приложение 5-2)
    изтеглете от тук в PDF формат   или   изтеглете от тук в DOCX формат


ПРИЕМ в ОСМИ КЛАС


 


 ЕДНА ПАРАЛЕЛКА с 26 места за профилирана подготовка по ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ” с интензивно изучаване на английски език - 18 часа седмично в осми клас
    - Форма на обучение - дневна;
    - Срок на обучение - 5 години;


 ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ за ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ”:
    - Предприемачество;
    - Информационни технологии;
    - Предмет по избор

 БАЛООБРАЗУВАНЕ:
    - Удвоена оценка от НВО по Математика, удвоена оценка от НВО по Български език и литература, оценката от свидетелството за завършено основно образование по информационни технологии (ИТ) и технологии и предприемачество (ТП).

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ:
   * Учениците от VIII клас имат възможност за допълнително обучение по ИУЧ - Въведение в предприемачеството, ИУЧ - Въведение в маркетинга и др, които се определят на училищно ниво и са до 5,5 часа седмично.
   * Учениците от VIII -
X клас имат възможност за допълнителна подготовка във факултативно избираеми часове ФУЧ до 4 часа седмично
   * Училището разполага с обновени компютърни кабинети, нов модерен STEM кабинет, възможност за работа на групи по интереси и извънкласни мероприятия.

 ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА:
    - Придобива се във ВТОРИ гимназиален етап (
XI и XII клас);
    - Профил - съвкупност от профилиращи предмети за придобиване на задълбочени компетентности;

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
За участие в държавния план-прием в VIII клас, учениците успешно завършили VII клас, подават до началника на Регионално управление на образованието (РУО) следните документи
:
    1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
    2. Копие на свидетелство за завършено основно образование;
    3. Служебна бележка за резултатите от положените изпити по НВО;

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

Вид дейност

Срок

1.

  Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на знанията:

от 26 май до 27 май
2022г. (вкл.)

2.

 Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите:

до 10 юни 2022 г.
(вкл.)

3.

 Провеждане на изпитите от НВО по:
     - Български език и литература: 14 юни 2022 година
     - Математика: 16 юни 2022 година
     - Чужд език (по желание на ученика): 17 юни 2022 година

 

4.

 Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
     - Изобразително изкуство: 21 юни 2022 година
     - Музика: 22 юни 2022 година
     - Спорт: 23 и 24 юни 2022 година

 

5.

 Обявяване на резултатите от НВО:

до 28 юни 2022 г.
(вкл.)

6.

 Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10:

от 05 юли до 07 юли
2022 г. (вкл.)

7.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране:

до 12 юли 2022 г.

8.

 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране:

от 13 юли до 15 юли
2022 г. (вкл.)

9.

 Подаване на заявление за участие във втори етап на класиране:

от 13 юли до 15 юли
2022 г. (вкл.)

10.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране:

до 20 юли 2022 г.

11.

 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране:

от 21 юли до 22 юли
2022 г. (вкл.)

12.

 Обявяване на записалите се ученици и броя незаетите места след втори етап на класиране:

25 юли 2022 г.

13.

 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране:

от 26 юли до 27 юли
2022 г. (вкл.)

14.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране:

29 юли 2022 г.

15.

 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране:

от 01 август до 02 август
2022 г. (вкл.)

16.

 Обявяване на записалите се ученици и броя незаетите места след трети етап на класиране:

03 август 2022 г.

17.

 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване:

до 10 септември 2022 г.
(вкл.)
(определя се от директора на училището)

18.

 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември 2022 г.

    * Заявления се приемат всеки делничен ден от 08:00 до 17:00 часа

 ВЪЗМОЖНОСТИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ УЧИЛИЩЕТО


 


 Учителски кадри с висока квалификация по общообразователни предмети
 Екип от специалисти - логопед, психолог и ресурсен учител
 Компютърни кабинети с INTERNET и локална мрежа
 Обучение в електронна среда в защитена платформа "MS Teams"
 Лични акаунти в @edu.mon.bg за всеки ученик при обучение в ОРЕС
 Използване на електронен дневник в платформа "ШКОЛО"
 Модерен STEM кабинет
 Целодневен режим на обучение за учениците от I до VI клас
 Организирано хранене за учениците от I до IV клас в столова с организирано хранене с топла храна за обяд и безплатна закуска
 Чуждоезиково обучение
 Компютърно обучение по ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ
 Участия по проекти
 Организиране на образователни екскурзии, зелено училище, пролетни и летни лагери
 Превенция на говорните нарушения, работа с логопед
 Модерно видео наблюдение в сградата и училищния двор
 Физкултурен салон за учениците, ползван от всички класове
 Спортна площадка в двора на училището за уроци и спортна открито
 Предоставя се възможност за участие в спортни секции по футбол, баскетбол, волейбол
 Участие в екологични клубове, дискусии, конкурси и други изяви
 Учениците от гимназиален курс имат възможност да получават стипендии за отличен успех и по социални причини
 При необходимост ученици след VII клас могат да ползват общежитие в близост до училището
 Медицинска сестра и оборудван медицински кабинет
 Училището предоставя за ползване учебници и друга помощна литература от своя собствена библиотека