ПРОЕКТИ
ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"
BG05M2OP001-2.012-0001

 

  ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева. Продължителността на проекта е 36 месеца, от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

        Заповед на Министъра на образованието и науката - изтеглете от тук  
        Информация за проекта -
в сайта на МОН тук  
        Обща информация за проекта -
изтеглете от тук  
        Платформа на проекта -
към сайта тук  

 
СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ НА МОН BG05M2ОP001-2.012-0001
„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“
(в сайта на МОН)
( от тук изтеглете информацията в pdf формат
)
 
    На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).
   Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси - основа за качествено образование. Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието - липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. За потребителите в образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. Ще бъде закупено оборудване за внедряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие. Основна дейност по проекта са обученията на учители за придобиване на нови компетентности и дигитални умения. Чрез средствата на внедрената платформа обучените учители ще могат да разработват дигитално образователно съдържание, което да използват в образователния процес. След оценка за съответствието му с утвърдените учебни програми на МОН и добрите педагогически практики по специално създадена методика, одобреното съдържание ще бъде публикувано на платформата за национално ползване. За целите на проекта ще бъдат проучени, селектирани и адаптирани стойностни онлайн дигитални образователни ресурси с отворен достъп. След контрол от страна на МОН одобрените ресурси ще бъдат публикувани в платформата за свободно ползване. По проекта ще се подкрепят и насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, вкл. за развитие на STEM. Чрез проекта ще се създадат предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни потребности, т.е. ще очаква се проекта да има и социализиращ ефект. Нуждата от модернизация на образованието чрез дигитализация ще бъде подкрепена чрез провеждане на информационни кампании за важността и общите или конкретни ползи за обществото.

   Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.
   Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

   Основна цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. Цел на проекта е отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.
...
 в сайта на МОН

"ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ"
нов иновативен учебен предмет от учебната 2020-2021 в нашето училище

 


    Учениците са подвластни на и на ИКТ и не си представят ежедневието без тях. С лекота и страст те се въвличат в използването на технологиите. Нашата цел е да насочим техните умения за учене в дигитална среда, като им предложим интерактивни образователни продукти в областта на IT. Предвиждаме въвеждането на обучение по визуално програмиране в интерактивна среда, като така ще се засили желанието за учене, ще стимулира креативността и познавателния интерес у учениците. Иновацията “Визуално програмиране“ цели да подобри и технологичните умения на екипа. В учебния процес ще се ползва интерактивната обучителна платформа www.PROGRAMiRAM.com която се адаптира индивидуално към всеки ученик. ик.
    С въвеждането на иновативната дисциплина “Визуално програмирането” ще подготвим по-добре нашите ученици за съвременния технологичен свят, да провокираме вродената им любознателност, като спомогнем за развитието на качества като креативност, логично и аналитично мислене. Придобиването на умения за програмиране са полезни за всички учебни дисциплини.
    Учебният предмет “Визуално програмиране” е иновация в обучението на учениците в прогимназиален етап от направление STEM и отговаря на обществените очаквания. Днес търсенето на пазара на труда на IT софтуерни специалисти многократно превишава предлагането. Обучение в сферата на програмирането още в пети и в шести клас ще отключи интереса у учениците и те ще могат да преодолеят нагласата, че програмирането е трудно.
    Методът “учене чрез правене” ще стимулира творчеството, креативността, самостоятелността, ученето от грешки и др.

 ДОКУМЕНТИ:

 РЕШЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНАВАЦИЯ В СУ "ЯВОРОВ" - ПЛЕВЕН

 РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА СУ "ЯВОРОВ" - ПЛЕВЕН


 УЧЕБНА ПРОГРАМА "ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ" V клас "ЯВОРОВ" - ПЛЕВЕН


 УЧЕБНА ПРОГРАМА "ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ" VI клас "ЯВОРОВ" - ПЛЕВЕН


 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН V клас


 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН VI клас

 


ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"
и през учебната 2019
-2020 година продължаваме работата по проекта

 

  Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", съфинансирана от Европейския социален фонд.

СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001
„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“
(в сайта на МОН)
( от тук изтеглете информацията в pdf формат
)

     Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
   Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.
   Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети.
   Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.
   В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.
...
в сайта на МОН


ПРОЕКТИ - АРХИВ

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"
за учебната  2018
-2019 година


    

  Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", съфинансирана от Европейския социален фонд.

    ЗАПОВЕД № 391/08.05.2019  г. на директора, на основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" по ОП НОИР
-  ТУК  в pdf

    График на дейностите по групи за периода юни - септември 2019 г.
-  ТУК  в pdf

 
ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"
архив на страниците от учебните  2016/2017 и 2017/2018 години
 

 Страницата на проекта можете да посетите от ТУК

ПРОЕКТ "УСПЕХ"
архив на страниците от учебните години:  2011/2012  *  2012/2013  *  2013/2014
 

 Страницата на проект "УСПЕХ" можете да посетите от ТУК


КАРТА НА САЙТА
ПРИЕМ УЧИЛИЩЕТО УЧЕБЕН ПРОЦЕС ДОКУМЕНТИ ДНЕВНИК АРХИВ
прием - информация за нас учебен процес училищни документи вход в Школо линкове
прием в 1. клас история изпити бюджет   архив
записване в 5. клас галерия учебници профил на купувача    
прием в 8. клас вестник проекти GDPR    
  иновативно училище инициативи новини    
  лични страници         
начална страница обществен съвет