ПРОЕКТИ

"ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ"
нов иновативен учебен предмет от учебната 2020-2021 в нашето училище

 


    Учениците са подвластни на и на ИКТ и не си представят ежедневието без тях. С лекота и страст те се въвличат в използването на технологиите. Нашата цел е да насочим техните умения за учене в дигитална среда, като им предложим интерактивни образователни продукти в областта на IT. Предвиждаме въвеждането на обучение по визуално програмиране в интерактивна среда, като така ще се засили желанието за учене, ще стимулира креативността и познавателния интерес у учениците. Иновацията “Визуално програмиране“ цели да подобри и технологичните умения на екипа. В учебния процес ще се ползва интерактивната обучителна платформа www.PROGRAMiRAM.com която се адаптира индивидуално към всеки ученик. ик.
    С въвеждането на иновативната дисциплина “Визуално програмирането” ще подготвим по-добре нашите ученици за съвременния технологичен свят, да провокираме вродената им любознателност, като спомогнем за развитието на качества като креативност, логично и аналитично мислене. Придобиването на умения за програмиране са полезни за всички учебни дисциплини.
    Учебният предмет “Визуално програмиране” е иновация в обучението на учениците в прогимназиален етап от направление STEM и отговаря на обществените очаквания. Днес търсенето на пазара на труда на IT софтуерни специалисти многократно превишава предлагането. Обучение в сферата на програмирането още в пети и в шести клас ще отключи интереса у учениците и те ще могат да преодолеят нагласата, че програмирането е трудно.
    Методът “учене чрез правене” ще стимулира творчеството, креативността, самостоятелността, ученето от грешки и др.

 ДОКУМЕНТИ:

 РЕШЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНАВАЦИЯ В СУ "ЯВОРОВ" - ПЛЕВЕН

 РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА СУ "ЯВОРОВ" - ПЛЕВЕН


 УЧЕБНА ПРОГРАМА "ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ" V клас "ЯВОРОВ" - ПЛЕВЕН


 УЧЕБНА ПРОГРАМА "ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ" VI клас "ЯВОРОВ" - ПЛЕВЕН


 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН V клас


 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН VI клас

 


ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"
и през учебната 2019
-2020 година продължаваме работата по проекта

 

  Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", съфинансирана от Европейския социален фонд.


ПРОЕКТИ - АРХИВ

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"
за учебната  2018
-2019 година


    

  Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", съфинансирана от Европейския социален фонд.

    ЗАПОВЕД № 391/08.05.2019  г. на директора, на основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" по ОП НОИР
-  ТУК  в pdf

    График на дейностите по групи за периода юни - септември 2019 г.
-  ТУК  в pdf

 
ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"
архив на страниците от учебните  2016/2017 и 2017/2018 години
 

 Страницата на проекта можете да посетите от ТУК

ПРОЕКТ "УСПЕХ"
архив на страниците от учебните години:  2011/2012  *  2012/2013  *  2013/2014
 

 Страницата на проект "УСПЕХ" можете да посетите от ТУК