ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ
В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
към основната страница "УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ"

 

 


 Административна услуга (136): Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование


 Административна услуга (138): Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
      - приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища;
приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища;
      - приемане на ученици в v клас в профилираните гимназии с профил математически или природни науки на места, определени по държавен план-прием;
      - приемане на ученици в VІІІ клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места, определени по държавен план-прием;
       - приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в ХІ клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места, определени по допълнителния държавен план-прием ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за прием в ПЪРВИ клас за учебната 2020/2021 година


 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ в ПЕТИ клас за учебната 2020/2021 година


 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ в ОСМИ клас, профил „Предприемачески” – Предприемачество за учебната 2020/2021 г.


 ЗАЯВЛЕНИЕ за преместване в СУ "Пейо Яворов"-Плевен


 ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до ДЗИ съгласно "Правила за информационна сигурност при провеждането на ДЗИ"


 Административна услуга (141): Издаване на диплома за средно образование


 Административна услуга (143): Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование – с приложен образец на заявление


 Административна услуга (147): Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити


 Административна услуга (148): Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити


 Административна услуга (149): Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите


 Административна услуга (150): Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава


 Административна услуга (153): Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи – с приложен образец на заявление


 Административна услуга (154): Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация


 Административна услуга (155): Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация – с приложен образец на заявление


 Административна услуга (156): Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) – с приложен образец на заявление


 Административна услуга (156): Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) – с приложен образец на заявление

 


към основната страница "УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ"