ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

ЗАПИСВАНЕ в 5. КЛАС

ЗАПИСВАНЕ в 5. КЛАС ЗА 2024 - 2025 УЧЕБНА ГОДИНА

 ВЪЗМОЖНОСТИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ УЧИЛИЩЕТО

ЗАПИСВАНЕ в ПЕТИ КЛАС


 


 ЕДНА ПАРАЛЕЛКА С 26 МЕСТА

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА:
    - избираеми учебни часове от разширената подготовка по български език и литература, чужд език – английски/немски, математика;
    - факултативни учебни часове от допълнителната подготовка по хореография, хор, физическо възпитание и спорт

 ПРАВИЛА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС:
    - Приемът в V клас се осъществява за ученици, завършващи IV клас през учебната 2023/2024 година в СУ „Пейо Яворов“ – Плевен, и за ученици, завършващи IV клас през учебната 2023/2024 година в други училища.

 ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
   * Когато желаещите ученици за една паралелка са повече от местата, обявени в училищния план-прием, кандидатите се подреждат по низходящ ред на бала
   * Балът се сформира като сбор от оценките на национално външно оценяване (НВО) в края на ІV клас по български език и литература и по математика.
 
 * В случай, че кандидатите от други училища са повече от свободните места, се прилагат следните критерии:
   1. Живеещи в близост до училището;
   2. Наличие на други деца в семейството, които учат в училището.

 ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:
   1. ЗАЯВЛЕНИЕ за записване в 5. клас
(Приложение 5-1)
 
  изтеглете от тук в PDF формат   или   изтеглете от тук в DOCX формат
   2. ЗАЯВЛЕНИЕ от родител за ИУЧ, ФУЧ, ЦДО, СПОРТ в 5. клас
(Приложение 5-2)
 
  изтеглете от тук в PDF формат   или   изтеглете от тук в DOCX формат
   3. ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в класиране за 5 клас от други училища
(Приложение 5-3)
 
  изтеглете от тук в PDF формат   или   изтеглете от тук в DOCX формат
   4. График на дейностите по записване на ученици в ПЕТИ клас за учебната 2024-2025 г.  в таблицата:

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ ПО ЗАПИСВАНЕ В ПЕТИ КЛАС

Вид дейност

Срок

1.

  Подаване документи за записване на ученици, завършващи IV клас в СУ "Пейо Яворов", за първи етап (Приложение 5-1)

от 17 юни до 21 юни 2024 г.
всеки работен ден
от 08.00 часа до 18.00 часа

2.

  Обявяване на свободните места в V клас за учебната 2024/2025 година

24 юни 2024 г.
(на сайта на училището)

3.

  Подаване документи за участие във второ класиране на ученици от други училища (Приложение 5-3)

от 25 юни до 01 юли 2024 г.
всеки работен ден
от 08.00 часа до 18.00 часа

4.

  Обявяване на списъците с приетите ученици на второ класиране

02 юли 2024 г.
(на сайта на училището)

5.

  Записване на приетите ученици на втори етап

от 03 юли до 05 юли 2024 г.
всеки работен ден
от 08.00 часа до 18.00 часа

6.

  Обявяване на списъците със записаните ученици на втори етап и на свободните места

08 юли 2024 г.
(на сайта на училището)

7.

  Подаване на документи за записване при наличие на свободни места след  08.07.2024 г.

до 14 септември 2024 г.

    * Заявления се приемат всеки делничен ден от 08:00 до 18:00 часа,
при комисията по приема или в канцеларията на училището.

 


 


 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА 17 - 21 юни 2024 г.:

1. Заявление за записване в ПЕТИ клас
(Приложение 5-1)
     изтеглете от тук в PDF формат   или   изтеглете от тук в DOCX формат
2. Удостоверение за завършен начален етап (оригинал)
3. Заявление за избираеми часове (ИУЧ),факултативни часове (ФУЧ), спортни дейности, целодневна организация на учебния ден -
(Приложение 5-2)
     изтеглете от тук в PDF формат   или   изтеглете от тук в DOCX формат


 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА 25 юни  - 01 юли 2024 г.:

1. Заявление за участие в класиране за ПЕТИ клас от други училища
(Приложение 5-3)
    изтеглете от тук в PDF формат   или   изтеглете от тук в DOCX формат
2. Удостоверение за завършен начален етап (копие)


 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА 03 - 05 юли 2024 г.:

1. Заявление за записване в ПЕТИ клас
(Приложение 5-1)
     изтеглете от тук в PDF формат   или   изтеглете от тук в DOCX формат
2. Удостоверение за завършен начален етап (оригинал)
3. Заявление за избираеми часове (ИУЧ),факултативни часове (ФУЧ), спортни дейности, целодневна организация на учебния ден -
(Приложение 5-2)
     изтеглете от тук в PDF формат   или   изтеглете от тук в DOCX формат


СУ „Пейо Яворов“, Плевен
ПЛАН - ПРИЕМ на ученици в ПЪРВИ, ПЕТИ и ОСМИ клас
за учебната 2024/2025 година

Пълният текст на обявата - вижте / изтеглете от тук


ВЪЗМОЖНОСТИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ УЧИЛИЩЕТО


 


 Учителски кадри с висока квалификация по общообразователни предмети
 Екип от специалисти - логопед, психолог и ресурсен учител
 Компютърни кабинети с INTERNET и локална мрежа
 Обучение в електронна среда в защитена платформа "MS Teams"
 Лични акаунти в @edu.mon.bg за всеки ученик при обучение в ОРЕС
 Използване на електронен дневник в платформа "ШКОЛО"
 Модерен STEM кабинет
 Целодневен режим на обучение за учениците от I до VI клас
 Организирано хранене за учениците от I до IV клас в столова с организирано хранене с топла храна за обяд и безплатна закуска
 Чуждоезиково обучение
 Компютърно обучение по ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ
 Участия по проекти
 Организиране на образователни екскурзии, зелено училище, пролетни и летни лагери
 Превенция на говорните нарушения, работа с логопед
 Модерно видео наблюдение в сградата и училищния двор
 Физкултурен салон за учениците, ползван от всички класове
 Спортна площадка в двора на училището за уроци и спортна открито
 Предоставя се възможност за участие в спортни секции по футбол, баскетбол, волейбол
 Участие в екологични клубове, дискусии, конкурси и други изяви
 Учениците от гимназиален курс имат възможност да получават стипендии за отличен успех и по социални причини
 При необходимост ученици след VII клас могат да ползват общежитие в близост до училището
 Медицинска сестра и оборудван медицински кабинет
 Училището предоставя за ползване учебници и друга помощна литература от своя собствена библиотека


към официалния сайт на СУ "Пейо Яворов" - Плевен

КАРТА НА САЙТА
ПРИЕМ УЧИЛИЩЕТО УЧЕБЕН ПРОЦЕС ДОКУМЕНТИ ДНЕВНИК АРХИВ
прием - информация за нас учебен процес училищни документи вход в Школо линкове
прием в 1. клас история изпити бюджет   архив
записване в 5. клас галерия учебници профил на купувача    
прием в 8. клас вестник проекти GDPR    
  иновативно училище инициативи новини    
  лични страници         
начална страница обществен съвет