ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

ПРИЕМ в 1. КЛАС

ПРИЕМ в 1. КЛАС ЗА 2024 - 2025 УЧЕБНА ГОДИНА

 ВЪЗМОЖНОСТИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ УЧИЛИЩЕТО

 

ПРИЕМ в ПЪРВИ КЛАС


 


 ОБЯВЯВА паралелка с 22 места за ученици в първи клас.
 РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА:
    - избираеми учебни часове (ИУЧ) от разширената подготовка по български език и литература, математика, предприемачество
    - факултативни учебни часове (ФУЧ) от допълнителната подготовка по хореография, английски език

 ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:
1. Заявление за прием в ПЪРВИ клас за учебната 2024-2025 г
(Приложение 1-1)
     изтеглете от тук
2. Декларация-съгласие за обработване личните данни
(Приложение 1-2)
     изтеглете от тук
3. Заявление от родител за избор на ИУЧ, ФУЧ, ЦДО, спорт за 2024-2025
(Приложение 1-3)
     изтеглете от тук
4. Критерии за ученици в ПЪРВИ клас на общинските училища
     изтеглете от тук
5. Правила на Община Плевен за прием в първи клас - 2024-2025 година
     изтеглете от тук
6. Прилежащ район на СУ "Пейо Яворов" - гр. Плевен
     изтеглете от тук
7. График на дейностите по прием на ученици в ПЪРВИ клас за учебната 2024-2025 година, изготвен и публикуван от Община Плевен - в таблицата:

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Вид дейност

Срок

1.

  Подаване на заявление за кандидатстване (Приложение 1-1)*

от 13 февруари 2024 г.
до 27 май 2024 г.

2.

  Обявяване на резултати с приетите ученици на първо класиране

03 юни 2024 г.
(на сайта на училището)

3.

  Записване на учениците приети на първо класиране

от 06 юни 2024 г.
до 10 юни 2024 г. (вкл.)

4.

  Обявяване на свободни места след първо класиране

14 юни 2024 г.
(на сайта на училището)

5.

  Обявяване на резултати с приетите ученици на второ класиране

17 юни 2024 г.
(на сайта на училището)

6.

  Записване на учениците приети на второ класиране

от 20 юни 2024 г.
до 24 юни 2024 г. (вкл.)

7.

  Обявяване на свободни места след второ класиране ***

27 юни 2024 г.
(на сайта на училището)

8.

  Записване на ученици на незаетите места в училищата

от 28 юни 2024 г.
до 01 юли 2024 г. (вкл.)

    * Заявления се приемат всеки делничен ден от 08:00 до 18:00 часа, с изключение на времето на междусрочна ваканция и пролетна ваканция в канцеларията на училището.
   ** Подава се и Декларация-съгласие за обработване личните данни
(Приложение 1-2)

   ** Забележка:  
   Ако местата се заемат след първия етап на класиране, няма да се провежда втори етап.


СПИСЪК на приети ученици в ПЪРВИ клас на ПЪРВО класиране за учебната 2024-2025 година

информацията ще е налична за изтегляне на 03 юни 2024 г.- файл в pdf формат от
тук


Обявяване на свободни места след първо класиране

информацията ще е налична на 14 юни 2024 г. - тук


Обявяване на резултатите с приетите ученици от второ класиране

информацията ще е налична на 17 юни 2024 г. -
 тук


Обявяване на свободни места след второ класиране

информацията ще е налична на 27 юни 2024 г. -
 тук


 


 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
Записването на учениците се извършва с подаване на заявление за записване, като задължително прилагат и следните документи:

     1. Заявление за прием в ПЪРВИ клас за учебната 2024-2025 г (Приложение 1-1)
     2. Заявление от родител за избор на ИУЧ, ФУЧ, ЦДО, спорт за 2024-2025
(Приложение 1-3)
     3. Акт за раждане на ученика - представя се на място за сверяване на данните на ученика;
     4. Лична карта на родител или на лице, представляващо ученика на основание документ, удостоверяващ качеството му на настойник, попечител - представя се на място за сверяване на данните;
     5. Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал;

    Забележка:
     * В случай, че приетите ученици в ПЪРВИ клас не са получили удостоверение за завършена подготвителна група към датата на подаване на заявлението, те представят документа в срок не по-късно от 15 юни. В случай, че в посочения срок удостоверението не бъде представено, заявлението за записване на ученика в училището не може да бъде разгледано, съответно ученикът не се записва в училището.
     ** Представят се за сверяване на място оригиналите на документите, които се прилагат като ксерокопия към заявлението. Върху тях собственоръчно трябва да е написано  "Вярно с оригинала" и да е положен подпис


СУ „Пейо Яворов“, Плевен
ПЛАН - ПРИЕМ на ученици в ПЪРВИ, ПЕТИ и ОСМИ клас
за учебната 2024/2025 година

Пълният текст на обявата - вижте / изтеглете от тук


ВЪЗМОЖНОСТИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ УЧИЛИЩЕТО


 


 Учителски кадри с висока квалификация по общообразователни предмети
 Екип от специалисти - логопед, психолог и ресурсен учител
 Компютърни кабинети с INTERNET и локална мрежа
 Обучение в електронна среда в защитена платформа "MS Teams"
 Лични акаунти в @edu.mon.bg за всеки ученик при обучение в ОРЕС
 Използване на електронен дневник в платформа "ШКОЛО"
 Модерен STEM кабинет
 Целодневен режим на обучение за учениците от I до VI клас
 Организирано хранене за учениците от I до IV клас в столова с организирано хранене с топла храна за обяд и безплатна закуска
 Чуждоезиково обучение
 Компютърно обучение по ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ
 Участия по проекти
 Организиране на образователни екскурзии, зелено училище, пролетни и летни лагери
 Превенция на говорните нарушения, работа с логопед
 Модерно видео наблюдение в сградата и училищния двор
 Физкултурен салон за учениците, ползван от всички класове
 Спортна площадка в двора на училището за уроци и спортна открито
 Предоставя се възможност за участие в спортни секции по футбол, баскетбол, волейбол
 Участие в екологични клубове, дискусии, конкурси и други изяви
 Учениците от гимназиален курс имат възможност да получават стипендии за отличен успех и по социални причини
 При необходимост ученици след VII клас могат да ползват общежитие в близост до училището
 Медицинска сестра и оборудван медицински кабинет
 Училището предоставя за ползване учебници и друга помощна литература от своя собствена библиотека


към официалния сайт на СУ "Пейо Яворов" - Плевен

КАРТА НА САЙТА
ПРИЕМ УЧИЛИЩЕТО УЧЕБЕН ПРОЦЕС ДОКУМЕНТИ ДНЕВНИК АРХИВ
прием - информация за нас учебен процес училищни документи вход в Школо линкове
прием в 1. клас история изпити бюджет   архив
записване в 5. клас галерия учебници профил на купувача    
прием в 8. клас вестник проекти GDPR    
  иновативно училище инициативи новини    
  лични страници         
начална страница обществен съвет