ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО НА СТРАНИЦА "ПРОЕКТИ"

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" за учебната  2017/2018 година


    

 

 

Програма за развитието на извънкласните и
извънучилищните дейности в СУ „Яворов” - Плевен

     В началото на ноември на учебната 2017/2018 година стартира работата по проект "ТВОЯТ ЧАС" за втора година.  В СУ "Пейо Яворов" са създадени 8 групи по извънкласни дейности за "ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ" и 14 групи за извънкласни дейности "ПО ИНТЕРЕСИ". Обхванати са над 240 ученика в общо 22 групи.  


 


   През учебната 2016/2017 година започва реализацията на проект BG05M20P001- 2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повиша-ване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности - ТВОЯТ ЧАС", финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

    Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

      Специфичните цели на проекта са:

   1 - Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка?

   2 - Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене?

   3 - Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области?

   4 - Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища?

   5 - Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация?

   6 - Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците?

   7 - Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

   8 - Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.


  Целева група на проекта:  Учениците от 1 до 12 клас от държавните и общинските училища, включително и с образователни дефицити и ниска мотивация за учене, които са в риск от преждевременно напускане на училище.
   Обща стойност на проекта:  140 млн. лева
   Продължителност на проекта:  29 месеца – до 31 октомври 2018 г.

   ОФИЦИАЛЕН САЙТ И ПЛАТФОРМА ПО ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"  –  tvoiatchas.mon.bg  Тригодишната програма за развитието на извънкласните и извънучилищните дейности в СУ „Яворов” - Плевен


 ДОКУМЕНТИ, подпомагащи дейностите по Проекта "ТВОЯТ ЧАС"

   1 - ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи спец. знания, умения и компетентности изтеглете от ТУК

   2 -
АНКЕТНА КАРТА - Приложение № 4, за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект "Твоят час" във формат PDF изтеглете от ТУК

   3 -
ЗАЯВЛЕНИЕ и ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ, Приложение № 2, за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“ във формат PDF изтеглете от ТУК

   4 -
ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА, Приложение № 5, PDF изтеглете от ТУК

   5 -
УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ за идентифициране на потребностите на учениците за сформиране на групи за дейности по интереси и групи за преодоляване на обучителни затруднения по проект "Твоят час" за периода 2017/ 2018 г.  ТУК

   6 -
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА по проект "Твоят час" за периода 2017/ 2018 г. ТУК

   7 -
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на Училищен съвет за обществен мониторинг "Твоят час" при СУ "Пейо Яворов" ТУК
 

   На 3 ноември 2016 г. в СУ "Яворов" стартира проект
BG05M20P001- 2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности - ТВОЯТ ЧАС"

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

За да посетите страница на извънкласна дейност, кликнете върху съответния лентов бутон:

ръководители г-жа Теменужка Илиева

ръководител г-жа Мария Цолова

ръководител г-жа Цветомира Стоилчева ръководител г-жа Цветомира Стоилчева
ръководител г-жа Бонка Маринова

ръководител г-жа Анелия Иванова

ръководител г-н Свилен Стойчев ръководител г-жа Маринела Петрова

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ПО ИНТЕРЕСИ

 ръководители г-жа Детелина Атанасова

ръководители г-жа Теменужка Илиева

ръководител г-жа Албена Йонова

ръководител г-жа Мария Цолова

ръководители г-жа Наталия Славова

ръководител г-жа Цветомира Стоилчева

ръководител г-н Мариян Георгиев

ръководител г-н Мариян Георгиев

ръководител г-н Свилен Стойчев

ръководител г-жа Павлина Петкова

ръководител г-н Георги Булев

ръководител г-жа Анелия Иванова

ръководител г-жа Анелия Иванова

ръководител г-н Иван Бенков

 

 
АРХИВ на ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" за 2016/2017 година


    

 

 

Програма за развитието на извънкласните и
извънучилищните дейности в СУ „Яворов” - Плевен

   През учебната 2016/2017 година започва реализацията на проект BG05M20P001- 2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повиша-ване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности - ТВОЯТ ЧАС", финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

    Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

      Специфичните цели на проекта са:

   1 - Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка?

   2 - Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене?

   3 - Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области?

   4 - Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища?

   5 - Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация?

   6 - Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците?

   7 - Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

   8 - Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

    Целева група на проекта:  Учениците от 1 до 12 клас от държавните и общинските училища, включително и с образователни дефицити и ниска мотивация за учене, които са в риск от преждевременно напускане на училище.
   Обща стойност на проекта:  140 млн. лева
   Продължителност на проекта:  29 месеца – до 31 октомври 2018 г.

   ОФИЦИАЛЕН САЙТ И ПЛАТФОРМА ПО ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"  –  tvoiatchas.mon.bgТригодишната програма за развитието на извънкласните и
извънучилищните дейности в СУ „Яворов” - Плевен

На 3 ноември 2016 г. в СУ "Яворов" стартира проект
BG05M20P001- 2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности - ТВОЯТ ЧАС"

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

За да посетите страница на извънкласна дейност, кликнете върху съответния лентов бутон:

ръководител г-жа Мария Цолова  ръководители г-жа Детелина Атанасова
ръководител г-жа Стефка Нинова ръководител г-жа Габриела Николова
ръководител г-жа Цветомира Стоилчева ръководител г-жа Бонка Маринова

ръководител г-жа Жени Костова ръководител г-н Свилен Стойчев
 

ръководител г-жа Маринела Петрова

 

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ПО ИНТЕРЕСИ

ръководители г-жа Теменужка Илиева

ръководител г-жа Виктория Грозданова

ръководители г-н Пламен Митев

ръководител г-жа Мария Цолова

ръководители г-жа Наталия Славова

 ръководител г-жа Габриела Николова

ръководител г-н Георги Булев

ръководител г-жа Анелия Иванова

ръководител г-жа Анелия Иванова

ръководител г-н Сашко Камбуров

ръководител г-н Мариян Георгиев

ръководител г-н Георги Булев

ръководител г-жа Павлина Петкова

ръководител г-н Мариян Георгиев

ръководител г-жа Анелия Иванова ръководител г-н Свилен Стойчев
 

ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО НА СТРАНИЦА "ПРОЕКТИ"