ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО НА СТРАНИЦА "АРХИВ на ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" за 2016/2017 година"

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" 2016 - 2017
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ
РИСУВАНЕ И ФОТОГРАФИЯ - VІІ клас
Ръководител Сашо Камбуров

 

   Цел на дейността е обогатяване на знанията за жанровото и видово разнообразие на визуалните изкуства – изобразително изкуство и фотография. Занимания с проблеми, които не са засегнати в учебните програми но имащи широко приложение в живота на хората – изкуството на мига, на „виждането” и разбирането на заобикалящия ни свят. Умения да създават художествен образ, умения за оценяване и прилагане на естетически категории като красиво – грозно, възвишено – низко. Развитие на мисленето, паметта и въображението. развитие на познавателните интереси и творческите способности на учениците. Повишаване на мотивацията на учениците за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на знанията, уменията и компетентностите, придобити в задължителната им подготовка в училище.

  

ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО НА СТРАНИЦА "АРХИВ на ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" за 2016/2017 година"